CDA maakt zich zorgen over onveilige verkeerssituaties

De Ronde Venen – Het CDA De Ronde Venen, maakt zich zorgen over het toenemende aantal onveilige verkeerssituaties in de gemeente en heeft hierover vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders.  In hun brief stellen zij:

“Zowel tijdens de laatst gehouden commissie- als raadvergadering heeft de wethouder aangeven dat er binnen de gemeente meer dan 10 verkeerssituaties zijn waar de wethouder over spreekt met inwoners en/of belangenverenigingen, zoals de VIB. Het CDA zou graag een opsomming hiervan tegemoet willen zien in de vorm van:

  • Per dorp (kern) om welke weg of wegen gaat het;
  • Met wie vindt het overleg plaats;
  • Sinds wanneer is er sprake van dat overleg;
  • En tot slot: Hoe is de stand van zaken m.b.t. de voortgang van het overleg en waartoe heeft het overleg inmiddels geleid?

Industrieweg

Los van situaties in de bebouwde kom, dan wel woonwijken, is het CDA bijzonder geïnteresseerd in de verkeersveiligheid op de Industrieweg in Mijdrecht. Graag ziet het CDA een overzicht tegemoet van de oorzaken van verkeersongevallen met letsel en schade die zich sinds 2016 op deze drukke weg hebben voorgedaan. Daarnaast krijgt het CDA graag inzage in het overleg tussen gemeente (als wegbeheerder) en politie en tussen gemeente en ondernemers over de verkeers(on)veiligheid op de Industrieweg en mogelijke oplossingen om tot structurele verbeteringen te komen, zoals het mogelijk aanleggen van één of meer rotondes, dan wel het mogelijk invoeren van eenrichtingverkeer op zijwegen van de Industrieweg. Wij vragen hier onder andere om n.a.v. de aantrekkende werking van detailhandel, zoals de komst van de Aldi-supermarkt. Worden daarvoor speciale voorzieningen voor fietsers getroffen?”, was getekend  Coos Brouwer, CDA De Ronde Venen

Foto: CDA raadslid Koos Brouwer bij zo’n gevaarlijk oversteekpunt bij de Karwei