Raad over VVA terrein en Molenvlietweg

Aalsmeer – Burgemeester, wethouders en de gemeenteraad komen donderdag 5 juli bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering. De heren en dames wacht een pittige agenda en een late sluiting. De planning is dat voorzitter Nobel om half twaalf de hamer ter hand neemt voor einde vergadering.

Na de opening wordt allereerst een eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad benoemd. Door de fracties CDA en Groen Links zijn de heren Dirk van Willegen en Ronald Fransen voorgedragen als kandidaten. Hier zal over gestemd worden. Dan volgen een achttal hamerstukken, onder andere over de algemene subsidieverordening, onteigening bestemmingsplan Middenweg en Middenweg-West, kaders voor inrichtingsplan Waterfront en vaststellen van de fractiebudgetten.

Behandelstukken zijn de herziening van het bestemmingsplan Kudelstaartseweg 67 tot 73 om een vijftal woningen te kunnen bouwen. Een krediet wordt gevraagd voor de verdere aanleg van de Molenvlietweg (gedeelte tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg) en het voorontwerp inrichtingsplan voor het VVA terrein ligt klaar om vastgesteld te worden. Ook wordt gesproken over het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte, het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebied 6 en de Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV).

Met de behandeling van de eerste herziening voor het bestemmingsplan Zuiderkerk loopt de vergadering ten einde. Besloten wordt met het vragenkwartier. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en is openbaar te bezoeken voor geïnteresseerden. Meeluisteren of terugluisteren kan via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl.