Gemeenten in gesprek over verdeling woonruimte

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer werkt met de andere gemeenten binnen de regio Amstelland-Meerlanden, de regio Zaanstreek-Waterland en de gemeente Amsterdam samen op het gebied van de woonruimteverdeling. Deze samenwerking betreft de toewijzing van sociale huurwoningen van corporaties. Door deze samenwerking is voor woningzoekenden één inschrijving geldig in de hele regio en wordt het grootste deel van de vrijkomende sociale huurwoningen van corporaties in de regio aangeboden via WoningNet Stadsregio Amsterdam.

Gezamenlijk voorstel

De in de regio samenwerkende gemeenten en corporaties zijn met elkaar in gesprek over herziening van de huidige afspraken over woonruimteverdeling. Dit gesprek moet uiteindelijk leiden tot een gezamenlijk voorstel van gemeenten en corporaties voor aanpassing van de regels over woonruimteverdeling. De regels hiervoor worden vastgelegd in een huisvestingsverordening. Het vaststellen van deze verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Huurwoningen schaarser

De reden om de woonruimteverdeling te herzien is dat de huidige toewijzing van sociale huurwoningen op basis van inschrijfduur of urgentie niet meer volstaat. Sociale huurwoningen worden steeds schaarser. Dit resulteert in een oplopende wachttijd voor deze woningen, een toenemend aantal actief woningzoekenden in WoningNet en een steeds groter aantal reacties per woning.

Door de schaarste en de toenemende druk op de sociale huurwoningen komen huishoudens, die snel een woning nodig hebben en niet in aanmerking komen voor een urgentie, niet snel genoeg aan de beurt. 

Wachten op je beurt is in zo’n situatie niet altijd meer rechtvaardig. Bovendien is het huidige systeem niet meer transparant voor woningzoekenden. Er zijn veel voorrangsregelingen en uitzonderingen, die de volgorde op basis van inschrijfduur doorkruisen. Veel woningzoekenden ervaren dan ook een zeer lange wachttijd en een lage kans van slagen op een sociale huurwoning. 

Nieuwe regels

Samen met de corporaties wordt gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe woonruimte-verdeling. Ambtelijk is hierover het gesprek gestart. Dit gesprek moet leiden tot de uitwerking van een aantal mogelijke opties voor een nieuw systeem voor de verdeling van woonruimte, die er beter dan het huidige systeem voor zorgen dat de woning terecht komt bij degene die deze het hardst nodig heeft. Bij dit gesprek worden ook andere partijen betrokken, zoals vertegenwoordigers van huurders, zorginstellingen en woningzoekenden. 

Dit najaar worden de effecten van de verschillende opties in beeld gebracht en op basis hiervan een voorstel gemaakt voor een nieuwe woonruimteverdeling.

Planning

In regionaal verband gaat in oktober een sessie georganiseerd worden om alle raadsleden van gemeenten te informeren over het huidige systeem van woonruimteverdeling, de knelpunten die daarbij horen en de mogelijke uitwerkingsrichtingen voor een nieuw systeem van woonruimteverdeling,

Vervolgens wordt op een later moment dit najaar een consultatiebijeenkomst over dit onderwerp gehouden binnen de gemeenteraad van Aalsmeer. Beoogde planning is om het uiteindelijke voorstel in de tweede helft van 2019 te agenderen voor het college van B&W, de raadscommissie en de gemeenteraad.