Definitief geen logies voor migranten aan Molenvlietweg

Aalsmeer – Er komt definitief geen arbeidsmigrantenlogies aan de Molenvlietweg, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten. Het duurt nog minimaal drie jaar voordat kan worden vastgesteld of deze derde locatie in ontwikkeling kan worden gebracht en vervolgens nog twee tot drie jaar voordat de voorziening daadwerkelijk gerealiseerd zou kunnen worden.

Een hele opluchting vast voor omwonenden, want de huisvesting van arbeidsmigranten heeft de Aalsmeerse samenleving vorig jaar zomer behoorlijk bezig gehouden. De weerstand, vooral voor de locatie aan de Molenvliet, was aanzienlijk en dit heeft de gemeenteraad doen besluiten om middels amendementen en moties eisen te stellen aan de realisatie van migrantenlogies aan de Legmeerdijk, de Japanlaan en de Molenvlietweg.

Deze laatste mag van de fracties pas gebouwd worden als de locaties aan de Japanlaan en de Legmeerdijk zijn gerealiseerd, als 1 jaar na ingebruikname het functioneren van de voorzieningen is geëvalueerd en voldoet aan de verwachtingen, de locaties aan de Japanlaan en Legmeerdijk niet tot overlast leiden en er nog voldoende behoefte voor een logies voor kortstondig verblijf wordt aangetoond.

Reguliere bedrijvigheid

Door deze ‘regels’ is er dus pas zicht op wel of niet realiseren van de logies aan de Molenvlietweg over vijf tot zes jaar en deze lange periode vindt het college niet (meer) wenselijk. “De markt voor zakelijk vastgoed is op dit moment goed en Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling spreekt met verschillende ondernemers over de uitgifte van alle kavels in deelgebied drie aan de Molenvlietweg”, aldus het college. “Gezien deze ontwikkeling en het moment voor een potentiële realisatie van het derde migrantenlogies is het niet langer wenselijk een locatie in deelgebied drie gereserveerd te houden hiervoor. Deelgebied drie zal conform de mogelijkheden van het bestemmingsplan ontwikkeld worden ten behoeve van de reguliere bedrijvigheid.”

Logiesvoorziening Japanlaan

Voor de arbeidsmigranten logies aan de Legmeerdijk en aan de Japanlaan zijn aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend. Tegen het Flowerhotel aan de Japanlaan, direct naast de Horntocht, is door twee partijen een beroep ingediend. Het betreft een gebouw met een logiesvoorziening voor 200 bedden waarvoor een motie is ingediend dat deze nadrukkelijk ingezet wordt op het gebruik door Aalsmeerse arbeidsmigranten. Een aanzienlijk deel van de toekomstige bewoners van het Flowerhotel werken bij Celieplant, Bouquetnet of Bloominess, waarvan de bedrijfspanden aan de Japanlaan staan. “Naast beperkt woon-werk verkeer zal deze invulling leiden tot het vergroten van de kwaliteit van de omgeving en beheersbaarheid van de voorziening”, aldus de uitleg van het college.

Ook voor andere doelgroepen

De verwachting is dat de vergunning voor de arbeidsmigrantenlogies aan de Legmeerdijk begin 2019 verleend wordt. Deze voorziening heeft een capaciteit van 250 bedden en aan de komst hiervan heeft de gemeenteraad eveneens voorwaarden gesteld. De logies heeft als kenmerk dat er op twee verdiepingen éénpersoonskamers worden ingericht, die ook geschikt zijn voor andere doelgroepen, zoals studenten, personen die zijn gescheiden, werkende jongeren en vergunninghouders. “Hiermee wordt invulling gegeven aan de ‘motie tijdelijke verblijfslocatie’, zodat er een gemengde populatie in de logies kan verblijven”, gaat het college verder in haar schrijven.

Tijdelijke voorziening aan Legmeerdijk

Vanwege de procedures laat de daadwerkelijke ingebruikname van de voorzieningen voor arbeidsmigranten nog enige tijd op zich wachten, terwijl de vraag naar onderkomens hoog blijft. Daarom stellen burgemeester en wethouders voor om een tijdelijke voorziening te realiseren, direct naast de beoogde logies aan de Legmeerdijk. Hier is ruimte voor. De tijdelijke voorziening blijft in gebruik tot de permanente logies gereed is. “Het past bij het uitgangspunt van de gemeente om arbeidsmigranten verantwoord en veilig te huisvesten. Dat is niet alleen belangrijk voor arbeidsmigranten zelf, maar ook voor de omgeving”, besluit het college in haar brief aan de gemeenteraad.