Zomerreces voorbij, weer commissievergaderingen

Aalsmeer – Het zomerreces is voorbij, er staan weer vergaderingen in de planning bij polistiek Aalsmeer. Op dinsdagavond 30 augustus vergadert Commissie Ruimte en op donderdag 1 september komt de commissie Maatschappij en Bestuur bijeen in de Raadzaal. Onderwerpen op de agenda’s zijn:

Bestemmingsplan Westeinderhage

Voor de westzijde van Kudelstaart wordt het woningbouwplan ‘Westeinderhage’ opgesteld. Met het bouwen van 267 woningen kan er voorzien worden in de grote behoefte aan woningen in de gemeente Aalsmeer. Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van woningbouw van 267 woningen en bijbehorende voorzieningen in Westeinderhage.

Ontwikkelingen Greenpark 

Er staan twee punten op de agenda die te maken hebben met de verdere ontwikkeling van het Greenpark Aalsmeer. Allereerst wordt een aanvulling op de Structuurvisie uit 2016 behandeld: dit voorstel beoogt het planologisch beleidskader aan te passen om de Green Square verder te bevorderen tot een hoogwaardig centrumgebied. Daarna komt het bestemmingsplan Greenpark Aalsmeer deelgebied 2 West aan de orde. Door het vaststellen van dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de westelijke helft van deelgebied 2 van Green Park mogelijk gemaakt.

Ondergrondse Infrastructuren 

Tot slot wordt er op de commissievergadering van dinsdag 30 augustus een voorstel besproken om de regels voor de aanleg, instandhouding en verwijdering van kabels en leidingen in en op de openbare grond te actualiseren.

Afvalstoffenverordening 

Tijdens de commissievergadering van donderdag 1 september staat de afvalstoffenverordening 2022 geagendeerd. Het doel van dit voorstel is om de gemeentelijke regelgeving over de inzameling van afval aan te laten sluiten bij het in 2021 vastgestelde afvalbeleid van Aalsmeer.

Luchtvaartzaken Schiphol

Een nieuw onderdeel van deze commissie is het agendapunt ‘luchtvaartzaken’. Indien over dit onderwerp iets te melden of te bespreken is door college- of commissieleden, zal dat bij dit agendapunt aan de orde komen.

Overwegingen meegeven

De volledige agenda’s inclusief alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de vergaderkalender op www.aalsmeer.nl. Via de website zijn ook de vergaderingen vanaf 20.00 uur rechtstreeks te volgen en/of achteraf terug te kijken.

Inwoners die de commissie overwegingen willen meegeven over onderwerpen die op de agenda’s staan, kunnen contact opnemen met de griffie om in te spreken. De griffie is bereikbaar via griffie@aalsmeer.nl of 06-44566183.