Woningbouw bij atletiekbaan ter compensatie kosten?

Aalsmeer – De commissie Ruimte & Economie heeft op dinsdag 27 november vergaderd. Diverse onderwerpen stonden ter behandeling op de agenda. Als eerste is gesproken over de renovatie van het sportcomplex Sportlaan 43 (atletiekbaan en extra tennisbanen) behandeld. De commissie werd gevraagd een advies te geven over de verhoging van het krediet met € 512.500.

De meeste fracties gaven aan moeite te hebben met deze verhoging. Zodoende werd de wethouder verzocht om te onderzoeken of de kosten (gedeeltelijk) terugverdiend kunnen worden bijvoorbeeld door op een deel van het sportcomplex woningen (maximaal 25) te realiseren. In de raadsvergadering van donderdag 13 december zal de gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel.

Overlast arbeidsmigranten

Daarna kwam het huisvesten van arbeidsmigranten in woonwijken aan de orde. De commissie had vragen over de totstandkoming van het afstandscriterium van 50 meter ter voorkoming van clustering. De meeste fracties gaven te neigen naar een ruimer afstandscriterium. Daarnaast werden veel vragen gesteld mede om duidelijk te krijgen welke mogelijkheden er zijn om overlast te voorkomen of om overlastsituaties op te lossen. 

Perspectief voor Bovenlanden

Vervolgens hebben de fracties gediscussieerd over de ontwikkeling van een visie voor de Bovenlanden Oosteinderweg. Er wordt een visie ontwikkeld om verdere verrommeling van het gebied tegen te gaan, de kwaliteit van de natuur- en landschap te vergroten en ondernemers in het gebied een duidelijker perspectief te bieden.

De commissie stelde een aantal vragen over de verhouding tussen recreatie en natuur, de ontwikkelings-mogelijkheden van bedrijven, de wijze van participatie van betrokkenen en over verkeer. In de raadsvergadering van 13 december zal dit onderwerp verder besproken worden.

Ligplaatsenverordening

Tot slot werd de Ligplaatsenverordening Aalsmeer 2018 besproken. Er werden vragen gesteld over de handhaafbaarheid van het tijdelijk bewonen van woonarken voor recreatie en over het mogelijk maken van het hele jaar door recreëren in woonarken die zich niet in jachthavens bevinden. Ook over dit onderwerp zal nog verder gediscussieerd worden in de raadsvergadering. De hele vergadering terugluisteren kan via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.