Wat gebeurt er in en met ‘De Trekvogel’?

Mijdrecht – In 2019 zijn twee opties onderzocht voor de locatie van de voormalige openbare basisschool ‘De Trekvogel’ in de Mijdrechtse wijk Twistvlied. Toen is besloten de locatie tijdelijk te hergebruiken met maatschappelijke functies. Dit zou zijn voor een periode van vijf jaar. Die periode loopt nu af. In een zogeheten raadsinformatiebrief heeft het college van B & W de plannen uiteengezet. 

Sluipende verloedering
Destijds is besloten om op de locatie uiteindelijk starters- en senioren-woningen te bouwen. Het gebouw van ‘De Trekvogel’ verkeert in slechte staat. Aan het gebouw is in de afgelopen jaren alleen hoog noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Sluipende verloedering van ‘maatschappelijke vastgoed’ over een lange reeks van jaren maakt sloop politiek beter ‘verkoopbaar’. Het college kan nu namelijk aangeven dat instandhouding van het gebouw – met daarin maatschappelijk organisaties met belangrijke sociale functies – om een (te) forse investering vraagt. Er heeft lange tijd geen grootschalig onderhoud plaatsgevonden aan het gebouw. Interessant is om te weten hoeveel de gemeente in de voorliggende periode bespaard heeft door geen onderhoud uit te voeren.

Geraamde kosten
Wel is een Meerjarenonderhoudsplan opgesteld om het gebouw terug te brengen naar de standaarden van het bouwbesluit. Het betekent allesbehalve dat er echt onderhoud zal plaatsvinden. De kosten voor de komende 20 jaar zijn hierin geraamd op 1,25 miljoen euro. Het college geeft daarbij aan dat bij ‘De Trekvogel’ ook in acht moet worden genomen dat “de exploitatielasten (regulier onderhoud) en kapitaallasten (de investeringen waarop afgeschreven wordt) blijven doorlopen.” Door de – op papier aangegeven – investering zijn de huidige vergoedingen voor huur niet meer toereikend, zo concludeert de gemeente. Deze uitgave van 1,25 miljoen euro vindt het college niet uit te leggen aan andere organisaties. Die zouden gehuisvest zijn in gebouwen, die zijn uitgegeven met recht van opstal. De kosten hiervan komen daarom wel voor rekening van deze verenigingen en stichtingen die er gebruik van maken. Dat daarom aanspraak kan worden gedaan op gemeentelijk subsidies blijft onvermeld in de raadsinformatiebrief.

Samen op zoek
De locatie van ‘De Trekvogel’ is volgens het college een aantrekkelijke locatie voor woningbouw. Op dit moment doet het college onderzoek naar wat er mogelijk is op de locatie van ‘De Trekvogel’. Het college verwacht voor de zomer de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Aan de maatschappelijke organisaties, die nu nog onderdak hebben in ‘De Trekvogel’ zijn de huurovereenkomsten opgezegd per 1 augustus 2024. Het gaat om Voedselbank De Ronde Venen, het jongerenwerk van Tympaan de Baat, inclusief de Leerwerkplaats, stichting Inloophuis ’t Anker en Vereniging Atelier de Kromme Mijdrecht. In de raads-informatiebrief geeft het college aan samen met de betrokken organisaties op zoek te zijn naar alternatieve huisvesting.

Warme overdracht
Indien voor 1 augustus geen vervangende huisvesting is gevonden, wordt de mogelijkheid onderzocht om een (huur)overeenkomst voor een kortere periode dan vijf jaar af te sluiten. Feitelijk is dat al toegezegd. De gemeente zegt samen te werken met de betrokken organisaties om nieuwe plekken te vinden. Het succes van dit voornemen is allerminst zeker. Uitgangspunt is een warme overdracht naar een nieuwe accommodatie, zo schrijft het college aan de gemeenteraad.

Voedselbank
Voedselbank De Ronde Venen heeft nu in ‘De Trekvogel’ een oppervlakte van ca. 365 m2 in gebruik en inclusief de kledingbank gaat het om 425 m2. Er maken 90-100 huishoudens (270-300 inwoners) binnen de gemeente gebruik van de Voedselbank. Of een huishouden in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel geld het huishouden maandelijks overhoudt voor boodschappen en kleding. Dat bedrag wordt berekend door alle inkomsten op te tellen en daar alle vaste kosten vanaf te trekken. Wat overblijft is het ‘normbedrag’. Die normbedragen zijn 315 euro voor een alleenstaande, 430 euro voor een alleenstaande met kind of samenwonenden. Voor een gezin met twee kinderen is het normbedrag 660 euro per maand. Blijft er in een huishouden minder over dan het berekende norm-bedrag, dan komt het huishouden in aanmerking voor gratis voedselhulp.

De Voedselbank geeft aan op een nieuwe locatie ca. 500 m2 benodigd te hebben en heeft de wens om het aan Rondweg 18 gelegen gebouw ‘Werkcentrum’ (nu circa 300 m2) uit te breiden. Op korte termijn wordt onderzocht of de mogelijkheden het toelaten om aan de wensen van de Voedselbank te voldoen en of het ‘Werkcentrum’ met ca. 200 m2 uit te breiden is. Direct links van het ‘Werkcentrum’ is de coffeeshop Espresso gevestigd, beter bekend als ‘cannabiswinkel’.

Inloophuis ‘t Anker
Stichting Inloophuis ‘t Anker heeft als doelstelling ondersteuning bieden aan mensen die in aanraking zijn gekomen met kanker. Die doelgroep omvat patiënten, ex-patiënten, naasten of nabestaanden. Voor hen worden activiteiten georganiseerd, die afleiden en rust in lijf en hoofd bieden en mensen kunnen er met elkaar praten. ’t Anker is aangesloten bij stichting IPSO (instellingen psychosociale oncologie). Die brancheorganisatie zet zich in om psychologische zorg op maat te kunnen laten aanbieden aan mensen met kanker en hun naasten. Dit is van belang omdat steeds meer (uitbehandelde) patiënten bij ziekenhuizen geen nazorg meer ontvangen. 

Momenteel heeft ’t Anker drie lokalen (ca. totaal 100 m2) in gebruik, waar een huiskamer, activiteitenruimte en een klein schildersatelier in zijn gerealiseerd. Er zijn ongeveer 50 personen vast actief binnen de stichting en jaarlijks komen er zo’n 2.000 bezoekers. De voorkeur voor ’t Anker ligt bij een gebouw dat exclusief in gebruik genomen kan worden.

Atelier en jongerenwerk
Vereniging Atelier de Kromme Mijdrecht (AKM) is een vereniging van amateur kunstenaars, jong of oud, die in of dicht bij de gemeente De Ronde Venen wonen. Bij AKM kan men leren tekenen en schilderen met verschillende technieken en materialen. Er worden dagelijks cursussen en schilderworkshops georganiseerd. Het Atelier is op zoek naar een nieuwe locatie en naar andere organisaties die overlapping in de activiteiten hebben en/of ruimte hebben om aan bieden. Zo wordt gedacht aan Stichting Paraplu in Wilnis of ruimte in één van de dorpshuizen. Het jongerenwerk van Tympaan-de Baat is op zoek naar een nieuwe locatie met drie gebruiksruimten en een kantoor van in totaal circa 350 m2 en medegebruik van een sportzaal.