Waardevolle bomenlijst geactualiseerd

Aalsmeer – Om zoveel mogelijk de echt bijzondere bomen in Aalsmeer te beschermen heeft het college van burgemeester en wethouders een geactualiseerde ontwerp waardevolle bomenlijst vastgesteld. Deze geactualiseerde lijst maakt onderdeel uit van het in 2021 vastgestelde Bomenplan. De bomen op deze nieuwe lijst zijn kapvergunning plichtig, de overige bomen niet. Door het aanscherpen van de criteria staan er nu minder bomen op deze geactualiseerde lijst. In totaal staan er op deze lijst ongeveer 200 particuliere en 400 gemeentelijke bomen als waardevolle boom benoemd.  Van 2013 tot 2021 hanteerde de gemeente ook al een waardevolle bomenlijst. Met het vaststellen van het Bomenplan in 2021 door de gemeenteraad, heeft de gemeente ervoor gekozen de criteria voor waardevolle bomen aan te scherpen.

Dit heeft zij gedaan omdat bomen, naast een bijzondere leeftijd, op veel meer punten waardevol zijn. Het voordeel van deze nieuwe criteria is dat de écht bijzondere bomen goed worden beschermd. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat bewoners bewust worden van de noodzaak om bomen te planten en behouden. 

Ter inzage

De geactualiseerde bomenlijst ligt van 18 december 2023 tot en met 29 januari 2024 ter inzage bij de receptie van het raadhuis Aalsmeer. Eigenaren van op de lijst te plaatsen bomen alsmede eigenaren van bomen die voorheen op de lijst stonden en niet meer worden opgenomen, krijgen een brief over het voorlopige besluit. Aan hen wordt de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen. Na de inzagetermijn en afhandeling van eventuele zienswijzen wordt de bomenlijst definitief door het college vastgesteld en op de website van de gemeente gepubliceerd. Meer informatie over de criteria en de nieuwe waardevolle bomenlijst is te vinden op www.aalsmeer.nl. Typ in de zoekbalk waardevolle bomen in.