Vergadering commissie Ruimte en Economie

Aalsmeer – Op dinsdag 15 oktober komt de commissie Ruimte en Economie voor de maandelijkse vergadering bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. Er gaat gesproken worden over de volgende onderwerpen:

Herenweg 60 Kudelstaart

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een woning aan Herenweg 60 in Kudelstaart. In het bestemmingsplan is dit perceel nu bestemd voor agrarische doeleinden. Om de bouw van de woning toe te staan en af te wijken van het bestemmingsplan dient de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Deze verklaring kan alleen geweigerd worden als de raad van oordeel is dat de bouw van de woning in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De commissie wordt gevraagd een advies te geven over dit voorstel. Besluitvorming over dit onderwerp vindt plaats in de raadsvergadering van 31 oktober.

Centrumvisie Aalsmeer

Om het winkelgebied in Aalsmeer centrum te ontwikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek voor Aalsmeer en haar bezoekers is een visie opgesteld. Voor het verkrijgen van draagvlak voor de visie is er een traject opgezet waarbij belanghebbenden hun inbreng konden hebben. Vervolgens zijn er tijdens de inspraak nog diverse reacties binnengekomen. Alle input is meegenomen en nu ligt de centrumvisie voor voor besluitvorming. De commissie wordt gevraagd hierover een advies te geven waarna de raad op 31 oktober hierover een besluit kan nemen.

Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp

Om de verblijfskwaliteit en de aantrekkingskracht van het centrum te verbeteren is er een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld voor Aalsmeer-Dorp. In dit voorstel worden de kaders vastgelegd waaraan bouw of verbouwplannen en plannen voor de openbare ruimte dienen te voldoen. De commissie wordt gevraagd hierover een advies te geven. Besluitvorming over dit onderwerp vindt eveneens plaats in de raadsvergadering van 31 oktober.

Polderzoom 2e fase

De wijziging van het bestemmingsplan ligt voor om de bouw van 121-125 woningen in Polderzoom 2e fase mogelijk te maken. De commissie wordt gevraagd hierover een advies te geven zodat de raad hierover op 31 oktober een besluit kan nemen.

Geïnteresseerd? Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergadering is openbaar en is ook volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Ook is er de mogelijkheid om in te spreken in de commissie op de onderwerpen die op de agenda staan. Opgeven hiervoor is wel een vereiste en dit kan bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 387584 tot uiterlijk 15 oktober 12.00 uur. Aanvang: 20.00 uur, Raadzaal gemeentehuis, Raadhuisplein 1.