Uitvoering Toekomst N201 stap dichterbij

Regio – Op 14 december 2023 ondertekenden de provincie Utrecht en gemeente De Ronde Venen een samenwerkingsovereenkomst om het project Toekomst N201 te kunnen realiseren. Hiermee is de uitvoering van het project weer een stap dichterbij gekomen. Doel is om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren. Het gaat om het gedeelte van de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland. In de overeenkomst staan afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen provincie en gemeente. Ook de gemeentelijke bijdrage is in de overeenkomst vastgelegd.

Andre van Schie, gedeputeerde bij de provincie Utrecht: “Het ’strekken van de bocht’ in de N201, een wens van de gemeente en de omwonenden, is vandaag weer een stap dichterbij gekomen. De leefbaarheid van de omwonenden én de veiligheid voor de weggebruiker zal flink verbeteren. Ook de wensen van de gemeente voor een nieuw bedrijventerrein komt hiermee een stap verder. Ook krijgt bereikbaarheid voor de fietsers vanuit Waverveen en het buitengebied Polder Groot-Mijdrecht een impuls met de uitwerking van de motie fietstunnel.”

Wethouder Anja Vijselaar (mobiliteit): “Als college hebben wij als uitgangspunt een bereikbare, leefbare en verkeersveilige gemeente De Ronde Venen. Daarom is de strekking van de bocht bij Mijdrecht, het verbeteren van de op- en afritten en de geluidswerende maatregelen bij Vinkeveen van groot belang voor ons. Wij zijn blij om weer een stap verder te zijn in dit project met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst.”

Verbeteren leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid
Doel van het project Toekomst N201 is om de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor de toekomst te verbeteren. Het gaat om het gedeelte van de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland. Een groot gedeelte van het project ligt in de gemeente De Ronde Venen, het overige gedeelte in Stichtse Vecht.

Op 14 december 2022 hebben Provinciale Staten ingestemd met het maatregelenpakket voor het project én is een motie aangenomen om een fietstunnel toe te voegen bij Mijdrecht. Het project Toekomst N201 omvat binnen de gemeentegrenzen van De Ronde Venen twee ingrijpende wegaanpassingen: het strekken van de bocht bij Mijdrecht en het verlengen van de op- en afritten bij de aansluiting Vinkeveen. Daarnaast wordt het fietspad breder en beter afgeschermd van de provinciale weg. Ook geluidswerende maatregelen en snelheidsverlaging op de kruisingen naar 60 km/uur gaan zorgen voor verbetering.

Participatie fietstunnel bij Mijdrecht
Met het aannemen van de motie fietstunnel heeft Provinciale Staten opdracht gegeven voor een studie naar de locatie van een fietstunnel en om deze te laten aansluiten bij de overige maatregelen. Voor de studie naar de locatie van de fietstunnel vragen we input uit de omgeving.

Uitvoeringsplanning
De planning van de uitvoering is afhankelijk van het doorlopen van diverse planologische procedures, grondaankoop en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. We verwachten dat we in 2026-2027 kunnen starten met het verlengen van de op- en afritten bij Vinkeveen. In 2028 hopen we de bocht bij Mijdrecht te kunnen strekken. De nieuwe N201 zou dan in 2030 in zijn geheel gereed kunnen zijn.