Toch geen nieuwe weg ten westen van Vinkeveen

Vinkeveen – De provincie Utrecht wil niet meewerken aan de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg ten westen van Vinkeveen. De aanleg van de weg is een van de varianten die wordt bekeken om de verkeersstructuur van Vinkeveen te verbeteren. Naar andere varianten wordt de komende tijd nader onderzoek gedaan. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hierover in december een besluit. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de afwikkeling van verkeer in Vinkeveen te verbeteren. Een betere verkeersstructuur vergroot de leefbaarheid in het dorp en geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Een van de varianten die is onderzocht is de aanleg van een nieuwe weg ten westen van Vinkeveen. Die zou van de Bonkestekersweg door Marickenland een aansluiting op de N201 moeten krijgen.

Niet afwijken van gemaakte afspraken

Een belangrijke partij bij deze variant is de provincie Utrecht. De gemeente heeft de provincie gevraagd of zij bereid is aan deze variant mee te werken. Dit is niet het geval. De provincie heeft daarvoor een aantal argumenten. De westelijke ontsluiting zou door Marickenland lopen, een toekomstig natuurgebied. Kortgeleden zijn na een zorgvuldig procesafspraken gemaakt over de inrichting van dit gebied. De provincie vindt het niet juist daar nu van af te wijken. Daarnaast verwacht de provincie dat een nieuwe aansluiting op de N201 niet goed is voor doorstroming op de provinciale weg. De reactie van de provincie betekent dat de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg ten westen van Vinkeveen niet mogelijk is.

Andere mogelijkheden verder onderzocht

Naast de onderzochte variant voor een nieuwe ontsluitingsweg aan de westzijde van Vinkeveen is ook een aantal andere varianten verder onderzocht. Eén variant betreft het invoeren van eenrichtingverkeer op de Kerklaan en Herenweg richting N201 en het aanleggen van een nieuwe weg (vanaf de afrit van de N201) ten noorden van de Julianalaan met eenrichtingverkeer in de tegenovergestelde richting. In verkeersmodellen laat de gemeente doorrekenen welke effecten dit heeft op de afwikkeling van het verkeer in Vinkeveen. De resultaten van deze berekeningen worden op korte termijn verwacht. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om de verkeersstructuur te verbeteren door het bestaande wegennet aan te pakken.

De gemeenteraad neemt een besluit op basis van alle informatie

De verwachting is dat dit in de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2020 gebeurt. De gemeenteraad krijgt dan een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders. Dit is gebaseerd op de uitkomsten van de verkeersmodellen, maar ook op zaken als draagvlak, veiligheid en financiën. Voordat het college een voorstel aan de gemeenteraad doet, wordt hierover de mening van de inwoners van Vinkeveen opgehaald.