Meer ruimte en aandacht voor fietser en OV

De Ronde Venen – Om te zorgen dat De Ronde Venen in 2040 verkeersveilig en goed bereikbaar blijft, moet de gemeente de komende jaren maatregelen nemen om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer (OV) te stimuleren.  Fietsers, OV en voetgangers krijgen meer ruimte om de gemeente bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden. De auto blijft de komende jaren echter een belangrijke rol in de mobiliteit innemen.

Dat is de kern van het ontwerp Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023-2030 (MVP) dat het college van B en W naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De raad wordt gevraagd met het ontwerpplan in te stemmen. Aansluitend wordt inwoners gedurende 2 maanden gevraagd op het plan te reageren. Op basis van alle reacties wordt een definitief MVP gemaakt en eind dit jaar ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Mobiliteit neemt toe

De Ronde Venen wil in 2040 nog steeds een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen en werken. Daarom worden er de komende jaren 4800 woningen gebouwd en het bedrijventerrein uitgebreid. Dat brengt meer verkeer met zich mee. Ook wil de gemeente inspelen op trends als verduurzaming van het vervoer (elektrische auto’s) en de opkomst van deelmobiliteit (het gezamenlijk gebruik van auto, scooter of fiets.

Met name het stimuleren van fietsen biedt volgens het MVP veel mogelijkheden. In vergelijkbare gemeenten wordt er in De Ronde Venen veel van de auto gebruik gemaakt en relatief weinig van de fiets. Als alle verplaatsingen met de auto over een afstand van minder dan 5 kilometer per fiets plaatsvinden, dan neemt het aantal autoverplaatsingen in de gemeente met een derde af.

Het ontwerp MVP zoals het naar de gemeenteraad is gestuurd is onder andere gebaseerd op enquêtes onder inwoners. In twee rondes hebben in totaal zo’n 2000 inwoners hun mening gegeven over verschillende onderwerpen en aangegeven wat zij belangrijk vinden. Daarnaast was er een klankbordgroep met onder andere vertegenwoordigers uit de wijkcomités. Er zijn onder andere veel opmerkingen gemaakt over het verbeteren van de fietsvoorzieningen en het OV. Inwoners vinden het belangrijk dat fietsers meer voorrang krijgen op belangrijke doorgaande fietsroutes en bij verkeerslichten. Automobilisten zijn bereid om langzamer te rijden, als dit de veiligheid van fietsers ten goede komt.

Bespreking in gemeenteraad

De gemeenteraad zal het ontwerp MVP waarschijnlijk behandelen in de commissie- en raadsvergadering van juni. Als de raad akkoord is, wordt het plan tussen 15 juli en 7 september 2023 ter inzage gelegd zodat inwoners kunnen reageren. In het najaar kijkt het college waar het ontwerpplan kan worden aangepast. Aansluitend wordt het definitieve plan naar de gemeenteraad gestuurd. Het definitieve plan wordt volgend jaar uitgewerkt in uitvoeringsplannen per dorpskern.

Fotobijschrift:

Het begin dit jaar geopende fietspad langs de Constructieweg in Mijdrecht is een voorbeeld van hoe de gemeente fietsen aantrekkelijker en veiliger wil maken.