Gezamenlijke commissie op donderdag 27 oktober

Aalsmeer – De commissievergadering Ruimte van dinsdag 25 oktober is komen te vervallen. Aan het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Greenpark Aalsmeer Deelgebied 2 West’ wordt momenteel nog aan gewerkt. Daarom is het nog niet geschikt om te bespreking in de vergadering. Het andere agendapunt van die avond ‘Motie D66 bevriezing logistieke bedrijven’ is verschoven naar de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 27 oktober. De agenda’s van beide commissies zijn samengevoegd.

Allereerst wordt gesproken over activiteiten van de gemeente in regionaal verband. Een aantal taken (onder andere GGD, Veiligheid en Vervoer) voor de gemeente wordt op regionaal niveau uitgevoerd. Zodoende dient de gemeenteraad te besluiten of de meerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam en de begroting 2023 en actualisatie begroting 2022 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kunnen worden goedgekeurd. De commissie geeft hierover eerst een advies alvorens het voor besluitvorming naar de raadsvergadering van 10 november gaat.

Daarna is er ruimte op de agenda om moties te bespreken die de fracties willen indienen tijdens de behandeling van de programmabegroting 2023 op 3 november aanstaande.

Tot slot wordt de motie van D66 besproken waarin het college wordt verzocht om een verordening aan de raad voor te leggen die het vestigen van nieuwe verkeersbelastende logistieke bedrijven binnen Aalsmeer (tijdelijk) verbiedt. De uitzondering is voor nieuwe logistieke bedrijven die zich vestigen op een plek waar ze directe toegang tot de N231 (Legmeerdijk) hebben of met minimaal vier rijstroken in directe verbinding met de N201 staan. De volledige agenda inclusief de bijbehorende agendastukken zijn te vinden op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl (commissievergadering bekijken of terugkijken). Hier is ook de vergadering vanaf 20.00 uur rechtstreeks te volgen of achteraf terug te kijken. De vergadering is overigens openbaar, publiek is welkom in de raadzaal.

Wie de commissie overwegingen wilt meegeven over onderwerpen die op de agenda staan, kunnen deze schriftelijk sturen naar griffie@aalsmeer.nl.