Coos Brouwer CDA: ‘Wat zijn de plannen voor Wilnis?’

De Ronde Venen – Afgelopen week stelde CDA-raadslid Coos Brouwer vragen over de gemeentelijke plannen in Wilnis. Aanleiding was de mededing van burgmeester en wethouders dat de protestantschristelijke basisschool Koningin Juliana uit de dorpskern gaat verdwijnen. Het huidige schoolgebouw aan de Stationsweg, midden in de oude dorpskern, wordt ingeruild voor nieuwbouw bij het dorpscentrum ‘De Willisstee’.

Vernieuwd dorpshuis in Wilnis
Er zijn al uitgangspunten opgesteld voor de intentie-overeenkomst. Op het terrein aan de Pieter Joostenlaan zal gewerkt worden aan nieuwe huisvesting voor een vernieuwd Dorpshuis, de Julianaschool, kinderopvang en mogelijk andere maatschappelijke organisaties. Het bestaande dorpshuis zal vergroot moeten worden met grond uit de openbare ruimte. Voor het realiseren van de plannen gaat men uit van een periode van drie jaar vanaf nu. Het college geeft aan te verwachten dat de nieuwbouw in 2027 in gebruik kan worden genomen. Het tijdpad is afhankelijk van procedures op het vlak van ruimtelijke ordening. De functies van de openbare bibliotheek en de buurtkamer blijven behouden.

Vanwege het woningbouwproject Maricken II wordt een toename van het leerlingenaantal verwacht, maar uitbreiding van de Julianaschool zou niet mogelijk zijn op de huidige locatie. De basisschool telt naar eigen opgave zo’n 140 leerlingen. In de nieuwbouw is ruimte voor 200 leerlingen. Als de nieuwe in 2027 wordt opgeleverd, dan kan het huidige gebouw van de Julianaschool gebruikt worden voor andere scholen uit Wilnis, “die later aan de beurt zijn voor vervangende nieuwbouw.” Na 2030 is dan een andere bestemming van het huidige schoolgebouw en speelterrein mogelijk. 

Het college houdt de gemeenteraad voor dat zich een unieke kans voordoet omdat het bouwdeel van het dorpshuis groot is ten opzichte van het huidige gebruik. “Een nieuw, kleiner, efficiënter ingedeeld en toekomstbestendig gebouw voor het dorpshuis ‘De Willisstee’ is meer dan gewenst.” Er is geen aanleiding om de huidige sporthal in het dorpshuis in het herontwikkelingsplan te betrekken. Halverwege december organiseert de gemeente een inloopavond voor inwoners en verenigingen.

Samenhang ontbreekt
Het college: ”De bouwkosten ontwikkelen zich grillig en stijgen sterk. Mogelijk is het reeds beschikbaar gestelde investeringsbudget voor een vervangende nieuwbouw voor de school niet meer toereikend op het moment dat de bouw werkelijk wordt gerealiseerd.“ Wel denkt het college duurzaamheidsdoelen te behalen door de nieuwbouw.

Raadslid Brouwer (CDA) gaf aan dat zich in de kern Wilnis allerlei ontwikkelingen voltrekken. “Dat gebeurt zonder dat wij in een vroegtijdig stadium duidelijk worden geïnformeerd.” Brouwer pleitte voor een andere wijze van informatievoorziening: eerder, transparant en in onderlinge samenhang.” Hij benadrukte dat de raad en de inwoners meer moeten worden meegenomen bij de ontwikkeling van een integraal masterplan en de ruimtelijke gevolgen daarvan voor de kern Wilnis.

Zo noemde Brouwer de afspraken tussen supermarkt Jumbo en sportvereniging CSW. Ook verwees hij naar de toekomst van het hospitium en de huisvestingsplannen van de openbare basisschool ‘De Willispoort’. Uit officiële stukken van die school blijkt dat het leerlingenaantal zal stijgen. In het jaarverslag 2022 staat dat de school “mogelijk versneld in aanmerking komt voor nieuwbouw. Gesprekken daarover zijn gaande.”

Onzekerheid pand servicepunt?
Bovendien is het een publiek geheim dat er onrust is over het voortbestaan van de huidige locatie van het Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg op de hoek van de Dorpsstraat en Eendracht. Zo zouden er serieuze plannen zijn de bestemming van het betreffende pand te veranderen. Na verkoop zou de vestiging van twee appartementen mogelijk moeten worden. Onbekend is of de gemeente achter de schermen actief meewerkt aan die functieverandering. Leidt dat tot verplaatsing of verdwijning van het Servicepunt uit de dorpskern en wat dan de nieuwe plek. Ook is niet duidelijk wat het perspectief is voor de overige winkels aan de Molmlaan na het vertrek van de Jumbo.

Foto: Er gaat heel wat gebeuren in en om het dorpshuis.