Convenant ter verbetering Historisch dorpshart Wilnis

Wilnis – Op 10 januari om 10 uur wordt op het gemeentehuis het convenant getekend om de uitstraling en leefbaarheid van het Historisch Dorpshart Wilnis te verbeteren. Ondertekenaars zijn wethouder Vijselaar enMary van Dijke, namens de ondernemers in het Historisch Dorpshart Wilnis. Het gaat om afspraken over intensief onderhoud en beheer van de openbare ruimte, waar alle partijen haar steentje aan bijdragen: Zoals afval niet te vroeg op straat plaatsen, ondernemers zetten losstaande terras onderdelen en lege containers beschut weg, parkeren niet buiten de vakken, verbouw locaties worden beter beheerd, afspraken over affiches en nog veel meer. Een en ander verbetert de leefbaarheid voor ondernemers en omwonenden, en de aantrekkelijkheid voor passanten en recreanten in en om het Historisch Dorpshart Wilnis en de directe omgeving.  

Het convenant
‘De ondertekenaars van het convenant verbinden zich aan de uitvoering van de gemaakte afspraken. De ondertekenaars van het convenant verbinden zich aan de uitvoering van de opgestelde afspraken, zodat de uitstraling van het dorp verbeterd. Hiermee wordt een prettiger en langer verblijf voor passanten in het dorp gewaarborgd, maar bovenal de leefbaarheid voor de ondernemers en omwonenden. Het afgebakende gebied behelst de doorgaande route Dorpsstraat, Julianastraat en Raadhuisstraat, alsmede de aanliggende Kerkstraat, Stationsweg, Eendracht, Bernardstraat, Wilhelminastraat, Scheepswerf, de Baan en Wilnisse Zuwe. Men is zelf verantwoordelijk voor een nette uitstraling van huis en of winkel/ bedrijf. We spreken het volgende af:

Algemeen:
• Trottoir vegen, ter voorkoming van onkruid, vuil, aanslag en gladheid.
• Onkruid en overhangend groen verwijderen.
• Hinderlijk afvallend blad opruimen, ter voorkoming van gladheid en overlopen van afvoeren.
• containers en PMD zakken uitsluitend op de ophaaldag of de avond ervoor in het zicht worden geplaatst.

Ondernemers:
• Verwijderen (zwerf)afval rondom het bedrijf in straal van 25 meter.
• Binnen zetten, terugplaatsen tegen de gevel of onder de luifel van losstaand meubilair zoals: tafels, stoelen, parasol’s, afvalbakken, reclame uitingen en bloembakken. Losstaand meubilair buiten, dient te worden vastgezet i.v.m. rukwinden.
• Luifels en gevels worden schoongemaakt.

De gemeente
De gemeente draagt zorg voor:
• Legen openbare afvalbakken.
• Straten worden geveegd.
• Perken worden geschoffeld.
• Pleinen worden van onkruid ontdaan.
• Straatverlichting wordt gecontroleerd en schoongemaakt.

(Bedrijfs)afval:
• Iedere ondernemer dient er zelf voor te zorgen dat zijn bedrijfsafval wordt opgehaald.
• Bedrijfsafval mag niet in de openbare afvalbakken!
• Geleegde containers, vaten en kratten dienen dezelfde dag uit het zicht te worden gehaald.
• Containers dienen regelmatig geleegd te worden en mogen niet overvol aangeboden worden.

Mobiliteit:
• We parkeren auto’s uitsluitend op de daarvoor aangegeven parkeervakken.
• We parkeren tweewielers op de daarvoor aangegeven plekken.
• We houden ons en bezorgauto’s in het bijzonder aan de maximum snelheid.
• Ondernemers parkeren hun auto’s of bezorgauto niet voor de deur of in de nabijheid van collega winkeliers, bedrijven en horecagelegenheden (korte stops uitgezonderd).

Bouw- en verbouw locaties:
• Worden duidelijk afgeschermd met bouwhekken.
• Overlast voor omwonende wordt waar mogelijk tot een minimum beperkt.
• Transparante communicatie wat betreft tijdsbestek en realisatie uitvoering, middels bouwbord of banner. Deze dienen minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden te worden geplaatst.

Aankondigingen:
• Affiches, borden en banners uitsluitend op de daarvoor bestemde aankondigingsborden in overleg met de beheerders hiervan.
• Aanplakken in de openbare ruimte is verboden.

Belanghebbenden van het convenant hebben het recht om de ondertekenaars ervan aan te spreken op naleving van het convenant. Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd.