“Wethouder heeft gelijk over nieuwe afvalregeling”

De Ronde Venen – “Mijn stukje in de Nieuwe Meerbode van 26 juli over de nieuwe Restafval-regelingen voor 2024 en de daarbij horende prijsverhogingen resulteerde in een voor mij onverwacht verzoek van de wethouder, Maarten van der Greft, die o.a. de portefeuille ‘Afval’ in een omvangrijke reeks aan andere portefeuilles welke hij ook onder zich heeft, om een persoonlijk gesprek met ondergetekende op het gemeentehuis. Uiteraard stemde ik in met dit verzoek, maar verzocht meteen dat het gesprek onder vier ogen zou plaatsvinden. De Gemeentelijke regels laten dit blijkbaar niet toe want er zou een tweede persoon bij zijn en dat was Robert Wortel. Dus, nam ik óók een secondant mee… Mijn eigen echtgenote!

Het was een open en goed gesprek op de werkkamer van de wethouder, (tevens ook eerste loco-burgemeester). Hij legde de Gemeente standpunten en beweegredenen over de genomen beslissing rondom de ophaalfrequentie (1x per 3 weken); de aanmoediging om restafval nóg beter te scheiden; het promoten van de kleinere (140 ltr) restafval-kliko en de nieuwe afvalstoffenheffing 2024 uiteen, waarbij wij van onze kant alle ruimte kregen om hem te vragen te stellen.

Ergens zat mijn opmerking in het artikel van 26 juli in deze krant over het “door de Gemeente binnenharken van extra inkomsten (via de verhoogde heffingsbedragen) om tekorten op andere posten te kunnen dekken“, de wethouder niet lekker, gezien zijn herhaalde pogingen dit punt aan te kaarten en ja, beste lezers, na het gesprek over dit onderwerp moet ik toegeven dat ik er gewoon ‘naast’ zat. 

Excuus
Ere wie ere toekomt en in dit geval was het de heer van der Greft. Het ingevoerde systeem is nu kostendekkend voor het totaalsysteem. Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt al het afval opgehaald, houdt de gemeente het afval-brengstation open en worden ook nog eens de straten geveegd. Geen extra winst voor de gemeente die wél de juiste serviceverlening voor het ophalen en laten verwerken van het restafval 1x per 3 weken voor ogen had. Niet meer en niet minder. Werd er 1x in de twee weken opgehaald, dan zouden de heffingen voor 2024 nóg hoger uitgevallen zijn.

Een excuus kan en wil ik zeker aanvoeren voor mijn gewraakte opmerking welke ik nooit gemaakt zou hebben wanneer er in de door de gemeente aan de inwoners schriftelijk verstrekte informatie duidelijk over de kostendekkende aspecten was gesproken, maar dit woord is nergens te vinden in de huis-aan-huis verstrekte info. De wethouder gaf dit ook toe en vond dit een punt voor verbetering waar het om de communicatie naar de inwoners ging.

Vrijblijvend
Uiteraard gaat het er bij de gemeente ook om ons allen te bewegen het restafval nóg beter te scheiden met als (hopelijk) gewenst resultaat dat er minder vuil aangeboden zal worden door het gebruik van de kleine (140 ltr) kliko. Laat echter duidelijk zijn dat niemand zal worden gedwongen om van ‘groot’ (240 ltr) naar ‘klein’ (140 ltr) te gaan. Het is en blijft een persoonlijke keuze. Alleen… zij die voor een kleine kliko kiezen, betalen straks bij de vaststelling van de Gemeentelijke belastingen in 2024 hetzelfde bedrag aan afvalstoffen-heffing als zij die voorheen een één-persoons huishouden vormden, nl. € 278,40. Wie nu een grote kliko (240 ltr) heeft en die absoluut wil behouden gaat van de huidige € 358,20 naar € 378,40, een verschil op jaarbasis gelijk aan de prijs van twee pakjes sigaretten als u tot het rokers-legioen behoort, nl. € 20,20. Alleszins redelijk toch?

Ook werd uitvoerig de reden besproken waarom de gemeente niet over zal gaan tot het ophalen van het restafval van 1x in de drie weken naar 1x in de twee weken. De laatstgenoemde frequentie, welke het gros van de inwoners van onze gemeente als zéér acceptabel beschouwen, zou tot nóg veel hogere kosten geleid hebben en dat was helemáál onbespreekbaar en niet te verkopen aan de inwoners. Het draaide allemaal weer om het chapiter kostendekkendheid. 

Afval-shoppers
Voor één mogelijk kwalijk gevolg van de keuze ‘wel of geen kleine kliko’ zullen wij moeten waken. ‘Afval-shoppers’! Personen die, uit wat voor overwegingen ook voor een kleine rest-afvalbak gekozen hebben maar ont-dekken hun teveel geproduceerde afval er op een bepaald moment niet meer in kwijt kunnen… Het kan dus zomaar zijn dat u opeens ‘vreemd’ afval in uw grote aan de straat gezette bak aantreft omdat daar toevallig nog een beetje ruimte over was… Als u dit toelaat betaalt u dus mee voor de afval-shopper. Dit gebeurt NU AL!

Tot slot werd nog een rondgaande mare aangekaart en de kop ingedrukt, nl. dat er inwoners zijn die menen, omdat zij al in juni (of eerder dit jaar) reeds hun grote voor een kleine (140 ltr) kliko verruilden, aan het einde van dit jaar € 100,– op hun bankrekening teruggestort zullen krijgen. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de informatie dat de mensen die hun grote voor een kleine restafvalbak verruilen € 100,– goedkoper uit zullen zijn dan zij die hun grote bak willen behouden. Die € 100,– vermindering zal men pas bij de Gemeentelijke aanslag in 2014 terugzien. De wethouder zegde toe dit misverstand onder de aandacht van de afdeling Communicatie te zullen brengen.

C.N.H. van Dijck
Mijdrecht