Waarom weigert gemeente te handhaven?

De Ronde Venen – Handhaving op het gebied van ruimtelijke regelgeving door de gemeente is al jarenlang een punt van discussie. Voor de één wordt er te veel gehandhaafd en volgens de ander zou de gemeente juist veel actiever moeten optreden tegen situaties die in strijd zijn met bestemmingsplannen en vastgelegd landschapsbeleid. Dit laatste lijkt het geval te zijn met meldingen die betrekking hebben op activiteiten op de legakker achter de bebouwing bij Waeterrijck in Vinkeveen.

Herhaaldelijk heeft de vereniging van eigenaren (VvE) Waeterrijck verzoeken tot handhaving bij het college ingediend. Nu wendt het bestuur van deze VvE zich in een brief aan de gemeente met een kopie aan de gemeenteraad met de eis tot handhaving. De gemeenteraad stelt namelijk al het beleid vast en het is de taak van het college om goedgekeurd beleid uit te voeren.

Brief is duidelijk
In de brief stelt de VvE het volgende: “Al diverse malen hebben wij verzocht om handhaving op over-treding van het bestemmingsplan en het in strijd handelen met een uitspraak van de Raad van State. Op enig moment heeft u aan één van de betreffende overtreders weliswaar twee bouwstops opgelegd. De overige grondeigenaren gaan ongestoord verder.

Ook het afgelopen weekend was het weer raak en zijn er allerlei (bouw)werkzaamheden verricht op de legakker achter Waeterrijck, nu betreft het perceel F2155. Ondanks dat we al diverse malen verzoeken hebben ingediend om handhavend op te treden, blijft elke actie van de zijde van de gemeente uit. Zelfs handhaving op een uitspraak van de Raad van State blijft achterwege. Hierdoor wordt de indruk gewekt, maar ook bevestigd dat onze handhavingsverzoeken niet serieus genomen worden. Wel was u zo bereidwillig een zogenaamd informatief schrijven te doen aan alle grondeigenaren. Hierin schrijft u letterlijk “U mag weinig op de kavels op de legakker(s) achter Waeterrijck Vinkeveen”.

Raadsvragen
Eind juli heeft het CDA al raadsvragen gesteld naar aanleiding van een verkoopadvertentie op de website van een makelaar. In die advertentie worden recreatiepercelen aangeboden op de legakker achter Waeterrijck. In die advertentie wordt gesteld dat de percelen bereikbaar zijn met de auto via een half verharde weg.

Wat mag op deze legakker niet?
De briefschrijvers zijn heel duidelijk wat er wel en wat er niet mag. Zij geven terecht aan dat voor de legakker achter Waeterrijck de regels uit de beheerverordening Buitengebied gelden, wat is na te lezen in het huidige bestemmingsplan. In dat bestemmingsplan heeft de betrokken legakker de bestemming ‘legakker’. Deze legakker is volgens het bestuur van de vereniging van eigenaren “volgens de regels bestemd voor de instandhouding van de legakker als zodanig en daarmee voor de instandhouding van de natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden van de legakkers. Daarom mag er op de betrokken legakker niet gebouwd worden, zie artikel 9 lid 1 en 3 van de beheerverordening Buitengebied. Er mag dus ook niet zonder omgevingsvergunning worden gegraven, opgehoogd, geëgaliseerd gedraineerd, verhardingen aangelegd, geheel conform artikel 23 van de beheerverordening Buitengebied.” 

Wat gebeurt er toch?
De VvE: “Helaas moeten we ook nu weer constateren dat nagenoeg alle door u genoemde beperkingen in de achter ons liggende week met voeten zijn getreden. Er wordt volop gerecreëerd, inclusief overnachten, tenten, windschermen, BBQ, etc. Wederom zijn er zaterdag 19 augustus drie kiepwagens met verharding en aanvulling aangebracht op eerdergenoemd perceel. Daarnaast is er een hek gebouwd. Tevens is er inmiddels sprake van een permanente woonsituatie op het perceel . De eerder door de eigenaar van de dit perceel aangekondigde boot is er inderdaad gekomen en wordt permanent bewoond.”

Nieuwe bestemmingsplan
De legakker achter Waeterrijck maakt deel uit van het gebied waar het nieuwe bestemmingsplan Vinkeveense Plassen gaat gelden. Dat nieuwe plan is gedurende een periode van vele jaren voorbereid en heeft onlangs ter inzage gelegen. Ook in dat ontwerpbestemmingsplan zijn er geen mogelijkheden voor het aanleggen van verharde wegen en ook niet van parkeerplaatsen op een legakker opgenomen. 

Eis tot handhaving, ook op basis uitspraak RvS
De vereniging van eigenaren Waeterrijck geeft aan dat al diverse malen een handhavingsverzoek is ingediend, maar dat de gemeente niet echt tot actie overgaat. Ook wordt het gemeentebestuur gewezen op de uitspraak van de Raad van State uit 2009. “Aan die uitspraak moet nu eindelijk eens echt gehoor en uitvoering aan worden gegeven, aldus de briefschrijvers.

“Zoals ook bij u bekend heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die door de uitgevoerde werkzaamheden met voeten wordt getreden. Reden genoeg dus om als gemeente nu wel in actie te komen en ons verzoek tot handhaving nu wel serieus te nemen. Bij deze is dit niet het vijfde verzoek maar een eis tot handhaving, waarvan wij verwachten dat er nu wel actie op wordt ondernomen. De problematiek is nu dusdanig aan het worden dat we een kopie van dit schrijven ook richten aan de gemeenteraad via de griffier en de burgemeester”. 

Wat gaat de gemeente nu doen?
De vraag is of de gemeente nu daadwerkelijk gaat handhaven of dat er van de gemeente op de legakker achter Waeterrijck van alles mag wat op andere legakkers niet mag. Het college van B & W stelt aan de gemeenteraad voor om de brief, waarin gevraagd wordt om eindelijk te handhaven, te laten afhandelen door het college zelf.

Handhaving vaker onderwerp van discussie?
Als redactie zijn wij erg benieuwd naar uw ervaringen met handhaving door de gemeente. Zowel positieve als slechte ervaringen, met uw toelichting, kunt u richten aan: redactiemijdrecht@meerbode.nl.

Gemeentelijke website
Wilt u als inwoner ook de openbare stukken van de gemeenteraad inkijken en zo op de hoogte blijven van wat er speelt? Wist u dat de gemeentelijke website daar ruime mogelijkheden voor biedt? Ga hiervoor naar: derondevenen.raadsinformatie.nl.

Foto: De opnieuw verharde weg die de Raad van State illegaal beschouwde in 2009.