Voorstel zoekgebieden zonnevelden en windmolens naar de raad

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn. Een onderdeel hiervan is dat er in De Ronde Venen evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als we samen gebruiken. Met alleen zonnepanelen op alle beschikbare daken haalt de gemeente dit doel niet. De gemeente onderzocht daarom de afgelopen tijd welke gebieden geschikt zijn voor zonnevelden en windmolens. Deze gebieden heten ‘zoekgebieden’. Het college heeft op 18 maart het voorstel voor zoekgebieden bij de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad bespreekt het voorstel voor de zoekgebieden eerst tijdens de politieke commissie. Daarna in de raadsvergadering. Op dit moment zijn deze vergaderingen nog niet ingepland. Als de data bekend zijn kunnen inwoners zich aanmelden om in te spreken.

Deze zoekgebieden zijn het resultaat van een uitgebreid traject. Er is de afgelopen maanden gesproken met  inwoners, grondeigenaren, belangenorganisaties en voor- en tegenstanders. Samen hebben ze de kwaliteiten van het landschap in kaart gebracht. Al die inzichten zijn meegewogen om de zoekgebieden voor zon en/of wind te bepalen. Belangrijk is dat elk zoekgebied een opdracht meekrijgt; de minimale en maximale opwek. De minimale opwek is nodig om genoeg energie op te wekken, de maximale is om het landschap te beschermen, aldus het voorstel. Het college heeft het voorstel gemaakt en nu is het aan de raad.

Als de gemeenteraad de zoekgebieden vaststelt dan start het gebiedsproces. Het college stelt de volgende zoekgebieden voor:

De volgende gebieden zijn de meest geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens: De Waardassackerpolder (A),

Polders Eerste en Tweede Bedijking (P), Angstel west (E), Polder Groot Mijdrecht west (O),Polders Derde Bedijking en Veldzijde (Q)

Polder Groot Wilnis Vinkeveen west (K), Geingebied zuid (B) en Geingebied noord (C)

Onvoldoende?

Maar wat gebeurd er als blijkt dat een uitgekozen zoekgebied niet geschikt is? Bijvoorbeeld dat ze samen onvoldoende duurzame energie opwekken? Wel dan is er een plan B. Dan kan de gemeente minder geschikte gebieden inzetten als zoekgebied. Daaronder vallen de gebieden Polders Botshol en Nellestein, Polder Blokland, Bovenlanden Amstel en Kromme Mijdrecht, de Wilnisse Bovenlanden en Polder Groot Wilnis Vinkeveen Oost. Buiten deze gebieden komen er geen zonnevelden en windmolens.

Petities

Inwoners hebben via petities aangegeven tegen zonnevelden en/of windmolens in het Gein of het Angstelgebied te zijn en toch staan deze gebieden in de eerste lijn van zoekgebied van het college. Het college zegt in hun voorstel aan de raad dat deze petities mee wegen in de keuze voor zoekgebieden. Ook heeft de gemeenteraad de gemeente gevraagd om sterk rekening te houden met het cultuurhistorisch landschap van de Stelling van Amsterdam en het Geingebied. Hierdoor zijn deze gebieden op een lagere plek in de volgorde komen te staan. Toch stelt het college beide gebieden voor als zoekgebied voor zonnevelden en windmolens.

“In beide gebieden gelden naar verhouding weinig beleidsbeperkingen. In andere gebieden gelden er meer. Ook biedt de aanwezige infrastructuur (de A2, het spoor en het Amsterdam-Rijnkanaal) kansen voor het goed inpassen van zonnevelden en windmolens. Relatief veel inwoners geven ook de voorkeur aan windmolens en zonnevelden langs de infrastructuur in deze gebieden. De Stelling van Amsterdam is wel uitgesloten van windmolens, omdat de gemeenteraad dit zo besloten heeft”, aldus het college.

En dan?

Nadat de gemeenteraad zoekgebieden heeft aangewezen, start de gemeente in het eerste zoekgebied met een gebiedsproces. De gemeente stelt de zoekgebieden 1 voor 1 open onder leiding van een gebiedscoördinator. Die kijkt met bewoners, omwonenden, grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden hoe zonnevelden en windmolens het beste in het landschap passen. Dit alles legt de gemeente vast in de (ruimtelijke) voorwaarden voor dat gebied. Daarna kiest de gemeente via een aanbesteding ontwikkelaars. Die moeten zich houden aan de opgestelde voorwaarden. Op de vraag of bewoners nu nog iets hebben in te brengen is maar 1 eerlijk antwoord mogelijk. Weinig. Alleen de raad kan nog wijzigen. Het college zegt echter: “ “Bij iedere raadscommissie of raadsvergadering kunnen inwoners inspreken over punten die op de agenda staan. De gemeenteraad moet de behandeling van het voorstel van het college nog agenderen. Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken. Als er veel insprekers zijn kan de raad besluiten een extra inspreekavond te organiseren. De gemeente zendt vergaderingen live uit via de website van de gemeente.”

PLUS KAART

Fotobijschrift: Op deze kaart staan de zoekgebieden (zowel de beperkt geschikte gebieden als de meest geschikte