Vergadering voltallige gemeenteraad in Burgerzaal

Aalsmeer – Op donderdag 18 juni komt de voltallige gemeenteraad voor het eerst weer bijeen sinds de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis. Dat is mogelijk door een speciale vergaderopstelling in de Burgerzaal, de publiekshal in het Raadhuis. De gemeenteraad maakt in ieder geval de komende drie raadsvergaderingen tot aan het zomerreces gebruik van de Burgerzaal. De vergaderingen zijn nog niet toegankelijk voor publiek, maar wel live te volgen via de uitzending op www.aalsmeer.nl of via het tv kanaal van de lokale omroep Radio Aalsmeer. Aanvang is 20.00 uur en voorzitter is burgemeester Gido Oude Kotte. De gemeenteraad bespreekt komende donderdag de volgende onderwerpen:

Jaarstukken 2019

Met de Jaarrekening 2019 legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de beleidsvoornemens die de gemeenteraad in de begroting van vorig jaar heeft vastgelegd.

Actualisering grondexploitaties ultimo 2019

De gemeenteraad dient jaarlijks de grondexploitaties te actualiseren, waarin budgetten van projecten voor ontwikkeling van woningbouw worden herzien en vastgesteld. De stemming over dit voorstel vindt plaats op 25 juni na vaststelling van de Kadernota 2021.

Lintenbeleid en overige deregulerende maatregelen

De gemeenteraad bespreekt het voorstel om het Lintenbeleid aan te scherpen en te actualiseren. Het doel is onder meer om de regelgeving te vereenvoudigen, zodat procedures versneld kunnen worden en administratieve lasten en regeldruk worden verminderd.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020 – 2023 is opgesteld om de buitenruimte planmatig op orde te houden en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het gebied van wegen, openbare verlichting, verkeer, verkeersregelinstallaties, groen, water, spelen en riolering. Met de vaststelling van dit plan stelt de gemeenteraad het benodigde geld beschikbaar voor diverse werkzaamheden. De stemming over dit voorstel vindt plaats op 25 juni na vaststelling van de Kadernota 2021.

Concept Regionale Energiestrategie (RES)

De Regionale Energiestrategie draagt bij aan de landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord. De gemeenteraad wordt gevraagd wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de Concept-RES. Het college zal die verwerken in de Reactienota zodat deze worden meegenomen in de RES 1.0.

Herziening Nota bodembeheer 2013

De gemeenteraad bespreekt het voorstel om de Nota bodembeheer 2019 inclusief de bodemkaarten vast te stellen.