Vergadering commissie Ruimte in Raadhuis

Aalsmeer – Dinsdag 19 maart om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte. Het is een beeldvormende vergadering, waarbij inwoners van harte zijn uitgenodigd om in te spreken en zo hun mening te laten horen over de onderwerpen die op de agenda staan. Dit geldt niet voor de toekomstvisie voor het zwembad. Inwoners krijgen daarvoor een andere gelegenheid om in te spreken. In beeldvormende vergaderingen doen raads- en commissieleden informatie op om zich later een oordeel te vormen over de agendapunten. 

Presentatie toekomstvisie zwembad De Waterlelie

Tijdens de presentatie worden de raadsleden uitgebreid geïnformeerd over de toekomst van het zwembad. Er liggen de komende periode drie nieuwbouw scenario’s klaar voor hoe de toekomstige zwemvoorziening in Aalsmeer eruit zal zien, waarbij de verschillen vooral ziitten in de recreatiemogelijkheid in het binnenbad. De raad zal, volgens de planning, voor de zomer van 2024 een keuze maken.

Er wordt stil gestaan bij het onderzoek naar de technische en bouwkundige staat van het zwembad, de gehouden enquête onder inwoners, de bezoekersaantallen, een analyse van de concurrentie en de financiële exploitatie. Het zwembad is bouwfysisch en bouwkundig in een dermate slechte staat dat renovatie economisch niet verantwoord is en technisch ten zeerste wordt afgeraden.

Verzamelplan lintwoningen

Al een aantal jaar zijn er 7 panden in gebruik als woning, terwijl dit in strijd is met het bestemmingsplan. Om recht te doen aan deze, al zo lang bestaande, situatie en om rechtszekerheid te bieden aan de bewoners wordt voorgesteld het bestemmingsplan aan te passen en de bestemming wonen mogelijk te maken.

Bestemmingsplan Oosteinderweg

Het gaat hier om de vaststelling van een nieuw (postzegel) plan bij de Oosteinderweg 357 en 365. Hiermee wordt de verplaatsing van twee woonarken mogelijk gemaakt.

Integraal Huisvestingplan Onderwijs Aalsmeer 2024-2039

Het huisvestingplan onderwijs wordt gemaakt in nauwe samenwerking met schoolbesturen, kinderopvang organisaties, en de ESA (exploitatie sportaccommodaties). In het voorstel worden de volgende prioriteiten geschetst: nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum in de Oosteindedriehoek, locatieonderzoeken naar gymlokalen De Rozen en De Baccara inclusief de renovatie van OBS Samen Een, de huisvesting Taalsmeer en de renovatie van de Jozefschool.

Vaste onderwerpen

Naast deze onderwerpen zijn er de vaste agendapunten. Zo is er ruimte voor informatie vanuit het college, mededelingen vanuit de fracties en regionale samenwerking.

Meepraten, meekijken en meer weten?

Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om te komen inspreken. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u zich tot dinsdag 19 maart 12.00 uur melden bij de griffie via de mail (griffie@aalsmeer.nl). Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de website. Via www.aalsmeer.nl kan de vergadering live of achteraf bekeken worden.