Verder onderzoek naar vernieuwing gemeentehuis

 

De Ronde Venen – De gemeenteraad behandelt in zijn vergadering van juni een voorstel om verder onderzoek te doen naar de vernieuwing van het gemeentehuis De Ronde Venen. Het voorstel is door vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad opgesteld. In het initiatiefraadsvoorstel vraagt de gemeenteraad aan het college scenario’s te onderzoeken en een voorstel te doen hoe kosten kunnen worden opgevangen. Ongeacht de uitkomst gaan de jaarlijkse lasten voor huisvesting omhoog. Ook als de gemeente van het huidige gebouw gebruik blijft maken.  Het huidige gemeentehuis bestaat uit twee delen. Het oudste deel is in 1978 gebouwd en het nieuwere deel in 1994. Vorig jaar is een bouwcommissie gevormd waarin alle fracties uit de gemeenteraad zitten. De commissie komt tot de slotsom dat verder gaan met het huidige gemeentehuis zonder enige vorm van renovatie geen optie is. Het pand voldoet niet aan de Arbo-eisen, niet aan uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid en ook niet aan eisen op het gebied van samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijfsleven.

Scenario’s

In het raadsvoorstel houdt de bouwcommissie een aantal mogelijke scenario’s tegen het licht om een beeld te krijgen van de kosten. De scenario’s variëren van renovatie van het huidige pand, gedeeltelijke sloop en nieuwbouw, tot complete nieuwbouw. Daaruit blijkt dat, ongeacht het scenario, de financiële lasten stijgen. De bouwcommissie schrijft in het raadsvoorstel dat aan renovatie van het huidige pand een aantal nadelen kleeft. Zo leiden investeringen in het huidige gebouw niet tot waardevermeerdering van het pand en moet naast de investeringen gespaard worden voor toekomstige nieuwbouw.

Definitieve keuze

In het voorstel vraagt de gemeenteraad het college de mogelijke scenario’s verder uit te werken om een goed beeld te krijgen van alle voor- en nadelen. Daarnaast vraagt de raad het college om met voorstellen te komen om de lasten te kunnen dekken. Na de zomer worden inwoners, gebruikers, ondernemers en andere stakeholders gevraagd mee te denken over de scenario’s en input te leveren. Aan het eind van het jaar wordt de raad gevraagd een definitieve keuze te maken uit de scenario’s en de locatie. De keuze van de raad wordt daarna verder uitgewerkt.