Transformatie WAPO-terrein stap dichterbij

Uithoorn – Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft ingestemd met de anterieure overeenkomst voor het project Thamenhof. Wethouder Bouma: “Dat is goed nieuws. Daarmee komt de transformatie van het voormalig bedrijventerrein tussen de Vuurlijn en Koningin Máximalaan (voorheen WAPO-terrein) tot uniek woongebied Thamenhof weer een stap dichterbij. Als alles volgens planning verloopt verrijzen hier in 2021 en 2022 127 huurappartementen en twee vrijesectorkoopwoningen.” In november buigen de raadscommissie en de gemeenteraad zich over de overeenkomst tussen de gemeente en Expo Vastgoed Ontwikkeling, de partij die het gebied ontwikkelt.

Op het voormalig bedrijventerrein komt een uniek woningaanbod: landelijk wonen in een vrij toegankelijk park langs de Vuurlijn. In Thamenhof is bovendien ruimte voor bewoners die zorg en voorzieningen dichtbij wensen of nodig hebben. Het aanbod huurwoningen is zeer divers: 32 woningen vallen in de sociale huursector, 8 in de middeldure huursector en 87 in de vrije huursector. “Thamenhof levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de woondoelstellingen van de gemeente Uithoorn en de lokale en regionale woonbehoefte”, aldus wethouder Bouma.

Planning

Het project Thamenhof wordt niet ontwikkeld door de gemeente zelf, maar door Expo Vastgoed Ontwikkeling. In de anterieure overeenkomst hebben de gemeente en Expo Vastgoed Ontwikkeling afspraken gemaakt over de transformatie van het bedrijventerrein naar een unieke woonomgeving. Bijvoorbeeld over het stedenbouwkundig plan, de aanleg van wegen en het openbaar gebied, de communicatie met de omwonenden en de planning. De planning is voortvarend: als de gemeenteraad in november instemt met het voorstel, starten de voorbereidingen voor de coördinatieprocedure voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning nog dit jaar. De coördinatieprocedure levert tijdswinst op, doordat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning tegelijk ter inzage worden gelegd. Zo kunnen de huidige bedrijfsgebouwen eind 2020 worden gesloopt en start de bouw van de woningen in 2021. Als alles volgens planning verloopt, zijn de woningen en het openbare gebied eind 2022 klaar voor gebruik.

Het project tot nu toe

De gemeenteraad heeft in de Structuurvisie (2011) voorgesteld de WAPO-locatie te herontwikkelen tot woongebied. Ontwikkelaar Expo Vastgoed heeft het terrein in 2017 aangekocht en in lijn met de uitgangspunten van de gemeente een aantal schetsen gemaakt. Deze schetsen zijn in oktober 2017 gepresenteerd tijdens een inloopavond. Tijdens deze avond konden inwoners en belanghebbenden op de schetsen reageren. Ook werden er een aantal onderzoeken gestart naar de haalbaarheid van het plan. Daarna is het plan aan de provincie voorgelegd. Die had een aantal ingrijpende opmerkingen op de eerste schetsen vanwege de nabijheid van de Vuurlijn als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Dat alles heeft geleid tot een uitgewerkt stedenbouwkundig plan.