Rapport Eenhoorn: Werken aan goede bestuurscultuur

Aalsmeer – Het onderzoek naar de bestuurscultuur in Aalsmeer door Bas Eenhoorn en Sharon Blair-Zuijderhoff is vrijdagmiddag 13 november gepresenteerd aan de pers. In het rapport is gekeken naar de oorzaken en er worden richtlijnen voor verbeteringen gegeven. De conclusie: De Aalsmeerse politiek-bestuurlijke context wordt op dit moment gekenmerkt door verstoorde persoonlijke verhoudingen, onvoldoende bereidheid tot samenwerking (binnen en tussen raad en college) om ambities te realiseren en het ontbreken van een heldere en eenduidige gezamenlijke ambitie en visie op de samenleving in Aalsmeer. De rol en positie van de raad ten opzichte van het college zijn niet altijd helder. Er wordt onvoldoende leiderschap getoond en belangrijke spelers laten zich beinvloeden door reacties daarop en ‘oud zeer’. Bovendien gaat het debat niet over de inhoud, maar over het proces of over personen. Belangen, posities, conflicten en macht spelen een belangrijke rol in de Aalsmeerse politiek.

De bevindingen bevestigen het beeld van waarnemend burgemeester Jeroen Nobel op bestuurlijk Aalsmeer. Volgens Nobel komt het ook omdat de dualisering maar matig op gang is gekomen en niet heeft geleid tot een duidelijke positionering en rolverdeling tussen raad en college.

Zoals Bas Eenhoorn in het rapport aangeeft, hebben de coalitie-besprekingen in 2010 en 2014 verder verscherpt. Het heeft geleid tot een toenemend onvermogen om duurzame en bindende coalities te vormen. Het verhindert de raad een gezamenlijke visie voor Aalsmeer te ontwikkelen. Het regelmatig wisselen van burgemeesters de afgelopen jaren is de bestuurlijke stabiliteit ook niet ten goede gekomen.

De fracties hebben in het overleg met Bas Eenhoorn op 6 oktober aangegeven zich te herkennen in het rapport, hebben de noodzaak dat Aalsmeer anders bestuurd moet worden bevestigd en zijn bereid mee te werken aan een goede bestuurscultuur. Niet alleen als het over structuur en inhoud gaat, maar ook wat betreft gedrag van inviduen of van het collectief.

De eerste stappen om de bestuurscultuur en de onderlinge verhoudingen te verbeteren zijn reeds gezet. Denk hierbij aan de goed verlopen raadsvergadering waar gedebatteerd werd op onderwerpen en het gezamenlijk indienen van moties door vier fracties. Nobel gaat verder met dit traject aan de slag en wil met de fracties werken om te komen tot een duidelijke rolverdeling en positionering van raad en college. Hij gaat daarom een werkgroep samenstellen met raadsleden en de griffier. “Ik zie het als mijn taak om de juiste gesprekken op gang te brengen en te gaan werken aan herstel van vertrouwen. Een voorwaarde om te komen tot een bestuurscultuur waarin mensen bereid zijn constructief samen te werken en een gezamenlijke visie te verwezenlijken. Aalsmeer is een bloeiende gemeenschap die het verdient om adequaat te worden bestuurd”, aldus burgemeester Nobel.  En zo is het! Het komt goed, alle bereidheid is er. Aalsmeer wil tot slot niet onder leiding van Amstelveen komen te staan…