Vervuilend vliegtuig

Raadsbrede motie tegen groei vliegverkeer

Aalsmeer – In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces luidde de gemeenteraad opnieuw de noodklok over de plannen van het Rijk voor groei van het vliegverkeer boven Aalsmeer en Kudelstaart. Dat gebeurde aan de hand van een raadsbrede motie Hinderbeperking Schiphol, die unaniem werd aangenomen. 

De aanleiding voor het indienen van de raadsbrede motie is dat het Rijk in de Ontwerp-Luchtvaartnota voor een groei van het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol pleit. Deze groei zal leiden tot een toename van de hinder, terwijl de geluidsoverlast en luchtvervuiling voor grote delen van Aalsmeer en Kudelstaart nu al te hoog is.

Gezondheidsrisico’s

De motie die door de klankbordgroep Schiphol, waar alle raadsfracties in vertegenwoordigd zijn, was voorbereid werd unaniem aangenomen. Alle raadsfracties pleiten dus gezamenlijk voor vermindering van hinder van het luchtvaartverkeer voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. De woordvoerders spraken hun grote zorg uit over de gezondheidsrisico’s van de nabijheid van de luchthaven.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat geluidshinder en luchtvervuiling van vliegtuigen een zeer grote nadelige impact hebben op de leefomgeving. In de Ontwerp-Luchtvaartnota staan echter geen normen om de gezondheid van omwonenden en het milieu voldoende te beschermen, terwijl de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dringend adviseert dit wel te doen.

Disproportionele groei

Het grote aantal vluchten dat jaarlijks van en naar Schiphol gaat, is volgens de gemeenteraad al meer dan genoeg. De groei van het vliegverkeer is de afgelopen jaren disproportioneel over het grondgebied van Aalsmeer afgewikkeld. Aalsmeer wordt daarmee onevenredig zwaar belast. Dat de geluidshinder en de luchtvervuiling nu al te hoog zijn voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart heeft de raad al eerder uitgesproken met de vaststelling van het Position paper ‘De mensen achter de cijfers‘ en de moties ‘Genoeg is genoeg’ en ‘Leefbaarheid op één’.  De raad vindt het onacceptabel dat er ondanks de eerdere oproepen tot nu toe geen enkele verbetering is gerealiseerd in de hinderbeperking. De gemeenteraad van Aalsmeer vraagt met deze motie opnieuw aandacht voor de grote impact van de groei van het aantal vluchten boven Aalsmeer en Kudelstaart in de afgelopen jaren op de inwoners.

Hinder daadwerkelijk verminderen

De gemeenteraad roept het college op om zich tot het uiterste in te spannen om de overlast en hinder daadwerkelijk te laten afnemen, dat de hinderbeperking wettelijk verankerd wordt en er op gehandhaafd wordt. De raad roept het college tevens op te pleiten voor een nachtsluiting van de luchthaven tussen 23.00 en 07.00 uur, zonder dat dit extra capaciteit overdag of verschuiving naar de randen van de dag oplevert. Verder wil de raad dat het college bij het Rijk en Schiphol pleit voor meer burgerparticipatie van de omwonenden van de luchthaven.

Wethouder Kabout verzekerde de gemeenteraad dat de noodkreet van de raad wordt opgenomen in de zienswijze die het college indient op de Ontwerp-Luchtvaartnota. De raadsfracties hadden eerder al hun input voor de zienswijze gegeven. 

De gemeenteraad is voornemens om na de zomervakantie een bijeenkomst te houden voor inwoners en organisaties om input op te halen voor nieuwe opties om hinder te verminderen en input te vragen voor de herijking van het Position paper.