Nieuw voorstel voor postkantoor

Aalsmeer – In de commissievergadering van 24 januari is het vooralsnog niet mogelijk gebleken om te komen tot besluitvorming betreffende de ontwikkeling van het voormalige postkantoor. Het college wil nu een nieuw, separaat voorstel aan de raad voorleggen over de planontwikkeling van het al enkele jaren leegstaande pand aan de Stationsweg. Uitgangspunt daarbij is dat in principe alleen het postkantoorkavel bebouwd gaat worden en dat het college daarbij bevoegd wordt om het strookje groen mee te verkopen als dit uit stedenbouwkundig oogpunt beter zou passen. Er dient wel ruimte te zijn voor een groenstrook en ruimte voor extra parkeerplaatsen.

In een ander voorstel wil het college vervolgens een integrale ontwikkeling van de openbare ruimte en de verkeersstromen realiseren, echter pas nadat het verkeerscirculatieplan is vastgesteld door de raad.

Aan de fracties gaat nu eerst gevraagd worden in te stemmen met een ontwikkelrichting voor appartementen die voorzien in een woningbehoefte voor senioren en/of starters. In deze plannen zal het college ook de herontwikkeling van de openbare groenstrook betrekken. Inzet daarbij is dat er extra appartementen kunnen worden gerealiseerd, maar dat dit tevens moet leiden tot het toevoegen van extra openbaar toegankelijke parkeerplaatsen en dat het geheel een groene uitstraling moet hebben. De uitstraling van de 5 appartementencomplexen op het Drie Kolommenplein vormt daarbij voor het college de referentie.