Goede bereikbaarheid in De Ronde Venen belangrijk

De Ronde Venen – In het definitieve Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan (MVP) De Ronde Venen 2023-2030 staat duurzame mobiliteit centraal. Daarnaast is er binnen de zienswijzeperiode vanuit inwoners en belangenorganisaties, zoals wijkcomités, een sterke roep om aandacht voor het aanpakken van specifieke verkeersproblemen in hun directe omgeving. Dat is het resultaat van de zienswijzeprocedure voor het MVP. Het college stuurt nu de beantwoording van de zienswijzen en het definitieve plan naar de gemeenteraad.

Zienswijze
In juni 2023 keurde de gemeenteraad het Ontwerp MVP goed, gevolgd door een periode voor zienswijzen van 15 juli tot 7 september 2023. Ook stelde de raad de parkeernormen vast. Uiteindelijk maakten 51 bewoners en belangenorganisaties gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het college beantwoordde alle zienswijzen en maakte daar een nota van. De nota, inclusief het definitieve plan, wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring.

Stimuleren van de fiets en het OV
Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit) benadrukt het belang van het plan: “Om te zorgen dat de gemeente in 2040 verkeersveilig en goed bereikbaar blijft, moeten we de komende jaren meer inzetten op duurzame vormen van vervoer. We gaan daarbij uit van het STOMP-principe. STOMP staat voor stappen, trappen, openbaar vervoer, Mobility as a Service (MAAS) en personenauto. De auto blijft in onze landelijke gemeente voor veel inwoners een belangrijk vervoersmiddel. Het STOMP-principe verplicht niemand om de auto te laten staan. We willen naast het autogebruik de bereikbaarheid en veiligheid voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer verbeteren. Alleen dan worden het volwaardige alternatieven voor de auto. Dat is de kern van dit plan.”

Verkeerskundige knelpunten
Inwoners en belangenorganisaties hebben tijdens de zienswijzeperiode vooral aandacht gevraagd voor concrete verkeerskundige knelpunten in hun directe omgeving. Wethouder Vijselaar heeft hier alle begrip voor: “Met dit Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan kijken we vooral verder vooruit en kunnen we prioriteiten stellen. We verliezen de verkeerskundige knelpunten zeker niet uit het oog. We nemen ze mee bij de uitwerking van het MVP in de uitvoeringsplannen per dorp. Deze uitvoeringsplannen bevatten concrete maatregelen. Met deze maatregelen gaan we ervoor zorgen dat onze gemeente beter bereikbaar, leefbaar en verkeersveiliger wordt. Dat is het uiteindelijke doel. Uiteraard worden deze uitvoeringsplannen opgesteld in samenspraak met de verschillende stakeholders.”