Negen zoekgebieden in DRV voor zonnevelden

De Ronde Venen – Tijdens de raadsvergadering van maandag 5 juli wees de gemeenteraad 9 zoekgebieden aan waar zonnevelden kunnen komen. Dit betekent dat er in deze gebieden energie opgewekt wordt met zonnepanelen op de grond. Ook besloot de gemeenteraad dat er geen windmolens in de gemeente komen. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners uit de dorpen goed betrokken worden. Daarom heeft zij aan de gemeente gevraagd om dorpsinitiatieven voorrang te geven.  De gemeente onderzocht welke gebieden geschikt zijn voor de opwek van duurzame energie

Dit heeft de gemeente de afgelopen tijd gedaan met inwoners, grondeigenaren, belangenorganisaties en experts. Zo zijn de kwaliteiten van gebieden in kaart gebracht. Denk bijvoorbeeld aan natuurwaarden, cultuurhistorische waarden, landschappelijke waarden en agrarische kwaliteit van de grond. Ook de inbreng van inwoners via de Zon en Windkaart weegt mee. En de gemeente heeft wet- en regelgeving meegenomen.

Geen windmolens

De gemeenteraad bepaalde deze avond ook dat er geen windmolens in de gemeente De Ronde Venen moeten komen. De afgelopen tijd ontvingen zij veel vragen van inwoners over windmolens en gezondheidsrisico’s. Ook tijdens de inspraakavonden gaven inwoners aan zich zorgen te maken om hun gezondheid. De gemeenteraad gaf aan dat zij het belangrijk vinden om te luisteren naar de inwoners.

Voorrang

De gemeenteraad heeft ook aangegeven dat zij voorrang wil geven aan dorpsinitiatieven, zodat zij samen met bewoners, omwonenden, grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden kunnen bekijken hoe zonnevelden het beste in het landschap passen. En samen met een voorstel te komen hoe grootschalig energie op te wekken. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om een plan hiervoor te maken, maar ook met hen in gesprek te gaan en te blijven. Alle inwoners van een aangewezen zoekgebied kunnen hun mening laten horen tijdens het vervolgproces. Als de gemeente hier meer over weet informeert zij alle inwoners en grondeigenaren in dit gebied. Inwoners kunnen dan invloed uitoefenen op wat er in het gebied gebeurt.

Fotobijschrift: Op deze kaart staan de zoekgebieden waar zonnevelden kunnen komen in De Ronde Venen.