Gemeenteraad bespreekt Kadernota 2024

Aalsmeer – Donderdagmiddag 6 juli vergaderde de gemeenteraad over de Kadernota 2024. Hierin worden de beleidsmatige en financiële kaders voor 2024 en de jaren erna geschetst. De raad geeft met de Kadernota kaders mee aan het college. Traditiegetrouw begint de bespreking van de kadernota met de algemene beschouwingen. Ook hebben politieke partijen de gelegenheid om moties en amendementen in te dienen.

Algemene beschouwingen

CDA fractievoorzitter Van Willegen staat stil bij positieve ontwikkelingen zoals de woningbouw in Westeinderhage, de Hoeksteen en Aalsmeer Oost. Zorgen zijn er ook. “De groenvoorziening is in Aalsmeer en Kudelstaart onvoldoende op orde, de afschaling van bussen op lijn 340, het ontbreken van een directe ov-verbinding met Schiphol en de aanrijtijden van de ambulance baren ons zorgen. Dat willen wij graag verbeterd zien”. De VVD is tevreden met de Kadernota en steunt de voorstellen van het college. “We zien een solide en stabiele situatie van de gemeentelijke financiën voor de jaren tot en met 2026. Wel maken we ons zorgen over het jaar 2027 en verder”, aldus fractievoorzitter Van der Zwaag. D66 legde in de beschouwingen de nadruk op duurzaamheid, participatie, woningbouw en verkeersveiligheid. Fractievoorzitter De Vries: “Wat de financiën betreft ziet het er op de lange termijn dreigend uit. We moeten voorzichtig zijn. Maar gelukkig hoeven we nu niet de lasten voor onze inwoners te verzwaren”.

GroenLinks roept op tot verandering in de politiek van Aalsmeer. Fractievoorzitter Fransen zegt “Aalsmeer verdient beter en de politici kunnen beter. De weg naar verandering begint vandaag”. GroenLinks stelt voor een raadsagenda op te stellen waarin elke partij aangeeft welke onderwerpen zij deze periode willen behandelen. De PvdA vindt dat het anders kan en moet. Fractievoorzitter Buisma: “Wij willen het tekort aan betaalbare woningen aanpakken, vooral voor mensen met een laag inkomen en starters. Ook willen we ervoor zorgen dat geen enkel huishouden in Aalsmeer wordt afgesloten van gas en elektriciteit en willen we dat voortaan woningcorporaties betrokken zijn bij woningbouwprojecten”. FlorAalsmeer tenslotte pleit voor een lange termijn visie waarbij beslissingen van nu worden gewogen naar de gevolgen ervan over 20-30 jaar. Fractievoorzitter Keessen: “Er moeten oplossingen komen voor het stikstofprobleem, voor wateradaptie en er moet iets gebeuren aan het achterstallig onderhoud aan wegen, voetpaden, fietspaden en speeltuintjes”.

Moties en stemmingen

Na deze eerste ronde reageerde het college op wat de partijen hebben ingebracht en lieten ze hun licht schijnen over de ingediende moties. De partijen gingen vervolgens met elkaar in debat en stelden vragen over de achtergronden van de moties. Daarna werden de moties in stemming gebracht. GroenLinks en de PvdA stelden in hun eerste motie voor een bureau integriteit op te richten binnen de gemeente Aalsmeer, met als doel het bevorderen, bewaken, en onderzoeken van integriteit binnen de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. De burgemeester heeft toegezegd met een notitie hierover te komen. De motie is daarom ingetrokken.

De tweede motie van GroenLinks en de PvdA betrof de oproep aan het college om geld en capaciteit in te zetten voor het realiseren van minimaal 500 betaalbare woningen in Aalsmeer, voor met name jongeren. Voor de motie stemden de PvdA, GroenLinks, Absoluut Aalsmeer en FlorAalsmeer. Daarmee haalde de motie het niet. De derde motie van de PvdA en GroenLinks betreft het verzoek om het proces van het bestemmingsplan Fort Kudelstaart opnieuw te doen en inwoners erbij te betrekken. De partijen stemden hetzelfde als bij de eerdere motie, waardoor ook deze motie het niet haalde.

De vierde motie van beide partijen roept het college op om geen enkel woningbouwproject te starten zonder dat er een woningcorporatie als partner betrokken is. De motie is aangepast en vraagt het college nu met een voorstel te komen over op welke manier woningcorporatie betrokken kunnen worden bij woningbouwprojecten. De aangepaste motie werd unaniem gesteund en daarmee aangenomen. De laatste motie van de PvdA en GroenLinks betrof de oproep aan het college om de komst van een tweede supermarkt in Kudelstaart te ondersteunen, rekening houdend met de behoeften van de inwoners. Ook deze motie kon alleen op steun van de oppositiepartijen (GroenLinks, Absoluut Aalsmeer, de PvdA en Flor Aalsmeer) rekenen en is dus niet aangenomen.

FlorAalsmeer diende een motie in waarin het college wordt gevraagd in de begroting geen geld te reserveren voor een juridische procedure tussen Zeilfort Kudelstaart en een huurder. De motie werd gesteund door de oppositie en haalde geen meerderheid. De Kadernota 2024 is aangenomen door de gemeenteraad en is de opmaat naar de programmabegroting 2024 en de jaren daarna.