Commissies in vergadering, inwoners welkom!

Aalsmeer – Dinsdag 9 januari om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte in de raadzaal in het Raadhuis. Naast de vaste agendapunten, zoals de actieve informatie vanuit het college, mededelingen vanuit de fracties en regionale samenwerking, staat een presentatie over de Drechtdoorsteek op de agenda. 

Drechtdoorsteek

De Westeinderscheg ligt in drie Novex-gebieden, namelijk het Groene Hart, Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Novex-gebieden zijn plekken die aangewezen zijn voor ruimtelijke transitie en waar een apart ontwikkelingsperspectief voor nodig is. Deze gebieden hebben als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verbeteren van recreatieve mogelijkheden. De Drechtdoorsteek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vitale en gezonde leefomgeving in de regio, draagt bij aan de nationale opgave van 10% groen-blauwe dooradering en kan natuurnetwerk Nederland gebieden verbinden (dit is goed voor de biodiversiteit). Het gebied, de vaarweg en het landschap eromheen, creëert nieuwe recreatiemogelijkheden en versterkt de cultuurhistorische waarden. In oktober 2023 is besloten dat de provincie Noord Holland het trekkerschap van het project Drechtdoorsteek overneemt. In gezamenlijk overleg zal hier verder invulling aan worden gegeven. Projectleiders uit Aalsmeer en de provincie verzorgen deze avond een presentatie. 

Maatschappij en Bestuur

Op donderdag 11 januari komt vervolgens de commissie Maatschappij en Bestuur vanaf 20.00 uur ter vergadering bijeen. Naast de vaste agendapunten, zoals de actieve informatie vanuit het college, mededelingen vanuit de fracties, luchtvaartzaken en regionale samenwerking, staan de presentatie Woonwelzijnzorgvisie, de procesnotitie programma arbeidsmigranten en de wijziging van de verordening WMO op de agenda.

Woonwelzijnzorgvisie

Samen met corporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, het zorgkantoor en huurdersorganisaties wil de gemeente een gemeentelijke visie ontwikkelen. Raads- en commissieleden kunnen input leveren, die vervolgens verwerkt wordt in de uiteindelijke visie.

Procesnotitie arbeidsmigranten

Het doel van het programma arbeidsmigranten is het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Aalsmeer. Aalsmeer heeft een rijke traditie in de tuinbouw, sierteelt en sierteeltproducten. Om deze sector goed te laten functioneren zijn voldoende praktisch geschoolde medewerkers nodig. Een groot deel van dit werk wordt gedaan door arbeidsmigranten, die deels ook in de gemeente wonen. Zij worden veelal via uitzendbureaus te werk gesteld. De gemeente Aalsmeer wil zich, samen met betrokken partijen, inzetten om de woon-, werk- en zorg/welzijnsomstandigheden voor arbeidsmigranten te verbeteren en naar behoren te regelen. Het gaat er daarbij om dat alle aspecten aan bod komen: goede huisvesting, taalles, registratie, zorg en welzijn, huisartsenzorg en gestructureerde informatie over juridische vragen. Ook verdere kennismaking met en in de gemeente, door bijvoorbeeld sport en cultuur, horen daarbij. In het collegeprogramma 2022-2026 is hiervoor een budget van jaarlijks 50.000 euro gereserveerd. De raadsleden kunnen ter vergadering vragen stellen over het programma, de doelen en de uitgangspunten.

Wijziging verordening WMO

De voorgestelde wijzigingen WMO zijn nodig om de verordening actueel te houden in 2024 en om het geïndexeerde abonnementstarief in rekening te kunnen brengen. Daarnaast moet de verordening voldoen aan de eisen die de Centrale Raad van Beroep heeft gesteld over de minimale hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) voor hulp uit het sociaal netwerk. 

Meepraten en meekijken

 In beeldvormende vergaderingen doen raads- en commissieleden informatie op om zich later een oordeel te vormen over de agendapunten. In de raadsvergadering vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats. Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om te komen inspreken. Aanmelden voor de commissie Ruimte kan tot dinsdag 9 januari 12.00 uur en voor de commissie Maatschappij en Bestuur tot donderdag 11 januari 12.00 uur bij de griffie via de mail: griffie@aalsmeer.nl.

Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken zijn te vinden op www.aalsmeer.nl. Via de website kan de vergadering live of achteraf bekeken worden.