Bestemmingsplan Waterfront in raadsvergadering

Aalsmeer – De gemeenteraad vergadert vanavond, donderdag 18 april, vanaf 20.00 uur in de raadzaal. Op de agenda een aantal ‘akkoordstukken’ evenals een tweetal ‘behandelstukken’. Onder meer op de agenda het vragen van een akkoord van de raadsleden om opnieuw een uitzendlicentie aan Stichting Lokale Omroep Aalsmeer uit te geven. Het betreft een advies aan het Commissariaat voor de Media die vraagt een lokale omroep voor inwoners aan te wijzen die aansluit en voldoet aan de wensen van de Aalsmeerse samenleving.

Ook is er aandacht voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Aalsmeer. Het doel van het voorstel is om samen met gemeente en schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de ESA te komen tot een planmatige en doelmatige aanpak voor bouw, beheer en onderhoud van schoolgebouwen. Daarnaast komt ter tafel het vaststellen van de nieuwe Verordening bekostiging Leerlingenvervoer. 

Ter behandeling krijgen de gemeenteraadsleden het vaststellen van de Participatievisie voor hun kiezen alsook het vaststellen van het bestemmingsplan Waterfront en wijziging begrenzing Beschermd Dorpsgezicht. Het vaststellen van dit plan zorgt voor actualisering en digitalisering van het nu geldende analoge bestemmingsplan. Vertaalt de verleende omgevingsvergunningen van Waterfront en een aantal nadien verleende vergunningen en verankert tot slot de gewijzigde ligging van het beschermd dorpsgezicht.