Adviesraad Sociaal Domein zoekt vrijwilligers

Uithoorn – Meedenken over de nieuwe Verordening Jeugdhulp, input geven bij de Sportnota en adviseren over het Armoedebeleid zijn zomaar enkele taken waar de Adviesraad Sociaal Domein zich mee bezig houdt. Een paar maanden geleden veranderde de naam Participatieplatform Sociaal Domein naar Adviesraad Sociaal Domein. “De nieuwe naam dekt meer de lading, want wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W”, legt secretaris Daniëlle Oomkens uit. 

De Adviesraad bestaat momenteel uit tien personen met elk hun eigen aandachtsgebied. Er mogen zestien leden zijn, dus er worden nog nieuwe kandidaten gezocht. “We zoeken mensen met verschillende achtergronden om een zo divers mogelijke samenstelling te krijgen, zodat we elkaar goed aanvullen en een goede afspiegeling van de samenleving zijn,” geeft Daniëlle aan. De meeste leden hebben op de een of andere manier binding of ervaring met het Sociale Domein. Onder het Sociale Domein vallen zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding. 

Daniëlle kwam bij de Adviesraad nadat ze was afgekeurd vanwege een ernstige ziekte en er op de vrijwilligersmarkt van hoorde. “Het sloot goed aan bij mijn ervaring en kennis en ik vind het uitdagend om mee te denken en advies te geven over beleid.”

Werkgroepen

Antoine van Mulukom kwam ongeveer tegelijk met Daniëlle bij de Adviesraad. Hij had een pittige brief vol aanbevelingen aan de gemeente Uithoorn geschreven en werd daarop gevraagd om plaats te nemen in de Adviesraad. Na een paar jaar lid te zijn geweest is hij nu penningmeester. “Ik vind het leuk om vanaf het begin al bij een proces betrokken te zijn. We krijgen van tevoren de stukken onder geheimhouding te lezen. We hebben verschillende werkgroepen waarin we over een onderwerp brainstormen en dat is opbouwend. Uiteindelijk wordt het daar kwalitatief beter van.” 

Hun advies wordt ook ter harte genomen. “De samenwerking is verbeterd en er is meer vertrouwen gekomen. We hebben goed contact met José de Robles, wethouder Sociaal Domein. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel. We zijn er voor de inwoners van de gemeente Uithoorn. Wij zijn de ogen en oren voor de gemeente. Wij wonen in Uithoorn en hebben allemaal ons eigen netwerk.” Bij de één is dat de sportclub, de ander bezoekt een wijkoverleg om te horen wat daar speelt en weer een ander steekt zijn voelhorens uit in de kerk. 

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein vinden één keer in de maand plaats en zijn openbaar, maar vanwege het vertrouwelijke karakter wordt daar voorzichtig mee omgegaan, dus vooraf aanmelden is nodig. Dat kan via www.participatieplatformuithoorn.nl waar ook de volledige tekst van de vacature te vinden is.