Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen

Aalsmeer – Vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland bereiden samen een nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen voor. Het voorstel geeft woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning meer kans om een woning te vinden. Na een uitgebreid participatietraject en overleg met alle partijen ligt er nu een voorstel op hoofdlijnen. Uitwerking volgt nadat alle 15 gemeenteraden zijn geconsulteerd. De raden besluiten eind 2020 definitief over het voorstel.

Resultaat samenwerking

Wethouder Laurens Ivens (Amsterdam, voorzitter van het bestuurlijk overleg van de regio) is tevreden met dit resultaat: “Het is mooi dat we met 29 partijen tot dit voorstel voor de verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen. En dat ook alle inwoners hebben kunnen meedenken over de groepen mensen die voorrang zouden moeten krijgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de sociale huurwoningen terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben.”

Wethouder Robert van Rijn “Met de nieuwe verdeling van sociale huurwoningen verwachten we dat vooral (jonge) woningzoekenden die vaak reageren op woningen en mensen die met spoed een woning zoeken eerder in aanmerking komen voor een woning.”

Voorstel op hoofdlijnen

In het huidige systeem van woonruimte-verdeling is inschrijfduur het uitgangspunt. Degene die het langste ingeschreven staat is als eerste aan de beurt. Daarmee wordt geen recht gedaan aan woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning en nog geen of weinig inschrijfduur hebben. In het nieuwe voorstel wordt daarom naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. 

Het systeem van toewijzing bij urgentie blijft bestaan. Ook blijft een flink deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen spoedpunten kunnen opbouwen of urgentie hebben. 

Wachten, zoeken en spoed

Het nieuwe systeem werkt met verschillende soorten punten: wachtpunten (inschrijfduur), zoekpunten (de mate waarin iemand actief zoekt naar een woning) en spoedpunten.  Spoedpunten worden toegekend bij drie omstandigheden: gescheiden mensen met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Met deze wacht-, zoek- en spoedpunten bouwen woningzoekenden een totaal aantal punten op. Daarmee wordt hun plaats op de ranglijst bepaald.

Participatie

Alle vijftien gemeenten en veertien corporaties werken sinds 2018 samen aan deze nieuwe toewijzingsregels voor sociale huurwoningen. In 2019 zijn inwoners uitgebreid betrokken via een regionale enquête, lokale discussie-avonden en focusbijeenkomsten voor jongeren en overige huurders. De resultaten van deze participatie zijn meegenomen bij de uitwerking van het voorstel.