Vergadering commissie Ruimte en Economie digitaal

Aalsmeer – De commissie Ruimte en Economie vergadert dinsdag 6 oktober vanaf 20.00 uur in het Raadhuis. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Machinepark

Het Machinepark is een van de projecten waarvoor de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een bijdrage heeft toegezegd. In de afgelopen periode is er met verschillende partijen overleg gevoerd over de inrichting. In hoofdzaak bestaat de inrichting van het Machinepark uit het inrichten van de bufferzone met kleurrijke beplanting, het toevoegen van recreatieve voorzieningen en een gewijzigde indeling en inrichting van de terreinen rond de Bloemhof. 

In 2019 en 2020 is er een aantal bijeenkomsten met bewoners georganiseerd. Naast de inrichting van het Machinepark gingen de bijeenkomsten ook over de realisatie van een jongeren ontmoetingsplek en de herinrichting van de Machineweg. Indien de raad instemt met het voorstel is de verwachting dat de werkzaamheden in 2021 allemaal zijn afgrond. De commissie wordt gevraagd een advies te geven over het voorstel. 

Nota Grondbeleid 2020

De huidige nota Grondbeleid 2016 is op onderdelen verouderd en wordt daarom geactualiseerd. In de Nota Grondbeleid 2016 is de keuze gemaakt een hoofdzakelijk facilitair grondbeleid te volgen om bij te dragen aan de ruimtelijke ambities. In de geactualiseerde Nota Grondbeleid 2020 is dit beleidsuitgangspunt ongewijzigd. Hierdoor loopt de gemeente minder risico’s maar heeft zij ook minder sturingsmogelijkheden bij het realiseren van ruimtelijke doelstellingen. Het afwegingskader grondbeleid (voor ondersteuning bij keuze actief-, facilitair grondbeleid of keuze geen project) is beperkt aangepast door ook de afweging mee te nemen of volledig kostenverhaal mogelijk is en de mate van gewenste regie door de gemeente. Ten aanzien van de extra expliciete afwegingsstap kostenverhaal draagt deze ook bij aan de Motie RAP-raad van 25 juni 2020, waarin de raad het college verzoekt bij grondexploitaties in beginsel het uitgangspunt te hanteren van minimaal kostendekkende grondexploitaties. De commissie wordt verzocht een advies te geven over de Nota Grondbeleid 2020. 

Geen publiek

Om de verspreiding van het Corona-virus terug te dringen zal de vergadering digitaal plaatsvinden. Het gemeentehuis is dan ook niet toegankelijk voor publiek. Als u wilt inspreken over onderwerpen, die op de agenda staan, is het verzoek om dat bij voorkeur schriftelijk te doen. Als u de commissie wilt toespreken, dient u een mail te sturen aan de griffie@aalsmeer.nl of telefonisch aan te melden via 0297 387584. De griffie zal dan in overleg voor een passende gelegenheid zorgen. 

Alle commissie- en raadsvergaderingen zijn te volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website of achteraf terug te kijken (www.aalsmeer.nl).