Vergadering commissie Ruimte en Economie

Aalsmeer – De commissie Ruimte en Economie komt op dinsdag 2 juni vanaf 20.00 uur ter vergadering bijeen in de raadzaal van het Raadhuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Actualisering grondexploitaties
De behandeling is gericht op de actualisering van de grondexploitaties. Jaarlijks stelt de raad de actualisaties vast waarin budgetten worden herzien en vastgesteld. Het doel
hiervan is te voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 25 juni.

Lintenbeleid
De behandeling is gericht op het aanscherpen en actualiseren van het Lintenbeleid. Ook wordt beoogd met de vaststelling van het lintenbeleid om de regelgeving te vereenvoudigen zodat procedures versneld kunnen worden en administratieve lasten en regeldruk worden verminderd. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering
van 25 juni 2020. Het Lintenbeleid is geen toetsingskader voor handhavingszaken betreffende illegale bewoning. Dit volgt in een afzonderlijk besluitvormingstraject.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Het Meerjaren Projectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020 – 2023 is opgesteld om de buitenruimte planmatig op orde te houden en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het gebied van wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, verkeer, groen, water, spelen en riolering. De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het meerjaren-projectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020-2023 en een advies te geven over de voorgestelde financiële dekking voor de uitvoering van werken in 2020 en 2021. Tevens geeft het projectenplan een doorkijkje naar de projecten in de jaren 2022 en 2023. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 25 juni.

Concept Regionale Energiestrategie
De Regionale Energiestrategie draagt bij aan de landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord. De gemeenteraad wordt gevraagd wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de Concept-RES. Het college zal die verwerken in de Reactienota zodat deze worden meegenomen in de RES 1.0.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni.

Herziening Nota bodembeheer
De behandeling is gericht op het vaststellen van de Nota bodembeheer 2019 inclusief de bodemkaarten. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni.

De vergadering is gesloten voor publiek behalve voor inwoners die zich hebben opgegeven om in te spreken. Inwoners, die willen inspreken bij een onderwerp dat op de agenda staat, dienen zich hiervoor op te geven bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 387584. De vergadering is live te volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website en achteraf terug te kijken.