Participatiebeleid: “We moeten het samen doen”

Aalsmeer – Dinsdag 5 september vergaderden de commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur van de gemeenteraad van Aalsmeer. Bij een beeldvormende vergadering kunnen inwoners inspreken om zo hun mening te laten horen over onderwerpen die op de agenda staan. Hier werd deze avond gebruik van gemaakt bij het onderwerp participatie. In beeldvormende vergaderingen doen raads- en commissieleden informatie op over de verschillende onderwerpen om zich later een goed oordeel te kunnen vormen. In de raadsvergadering vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats.

Vormgeven aan participatie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat voor de deur. Deze wet stelt participatie nadrukkelijk op de voorgrond. Gemeenten zijn verplicht van te voren na te denken over de manier waarop zij participatie willen vormgeven. Zij moeten dat in beleid vastleggen en publiceren.

Participatie geeft invulling aan het democratisch recht van inwoners om mee te denken over veranderingen in hun leefomgeving en geeft hen de mogelijkheid zich actief in te zetten voor hun belangen. En, zoals inspreker Gerard Zelen stelde: “Ook inwoners voelen zich verantwoordelijk voor een goed participatiebeleid. We moeten het samen doen.”

Er ontstond een levendige discussie in de commissie over de manier waarop vormgegeven kan worden aan participatie en hoe dit in de praktijk uitwerkt. Hoe betrekken we zoveel mogelijk mensen? Hoe bereiken we mensen die niet direct uit zichzelf meedoen? Het is noodzakelijk dat participatie onderdeel wordt van de cultuur in de gemeentelijke organisatie. Transparantie, respect en een goede terugkoppeling zijn daar belangrijke onderdelen van. Het Aalsmeerse participatiebeleid komt later terug op de agenda van de gemeenteraad.

Woningbouwprojecten

Tijdens de presentatie over de woningbouwprojecten in Aalsmeer kwamen reeds opgeleverde projecten, projecten in uitvoering en projecten in ontwikkeling aan de orde. Er wordt in Aalsmeer gebouwd in het duurdere, midden en sociale segment, waarmee een evenwichtig programma gerealiseerd moet worden.

Woonagenda

Volgend jaar wordt de woonagenda geactualiseerd. Basis hiervoor is het raadsprogramma en de kaders worden gevormd door landelijke wetgeving. Er is een groot woningentekort in Nederland en datzelfde geldt voor Aalsmeer. De prijzen zijn enorm gestegen en de wachtlijsten zijn lang. Daarom is het belangrijk meer grip te krijgen op de woningmarkt. De gemeente gaat aan de slag met de woonagenda en wil daar ook bewoners en organisaties bij betrekken. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de uitgangspunten een belangrijke rol, de raad bepaalt de uitgangspunten en prioriteiten.