Meer meetbaar groen in Parkeervisie Uithoorn

Uithoorn – Terwijl de raadsleden op zomerreces zijn, gaat het werk gewoon door en ligt er een Ontwerp Parkeervisie Uithoorn ter inzage. Eerder schreven we al in deze krant dat bewoners rond het gemeentehuis niet blij zijn met de herindeling van het parkeerterrein aldaar. Ook klimaatburgemeester Sander Bauer heeft zich uitgesproken en een aantal opmerkingen gemaakt over de voorgenomen plannen.

Meetbare indicatoren
“De opgave van onze klimaatadaptie is per definitie integraal”, vindt de klimaatburgemeester. “Het programma Klimaatadaptie 2023-2028 spreekt over de wens tot het terugdringen van verharde oppervlakken.” Het toepassen van waterdoorlatend oppervlak en het vergroten van de biodiversiteit door groene parkeerplaatsen vindt Sander dan ook hard nodig, maar hij mist indicatoren om de voortgang en de haalbaarheid van dat doel te meten. Hij vindt het nauwkeurig vastleggen van de stand van zaken belangrijk, omdat het stedelijk hitte-eilandeffect in Uithoorn merkbaar en meetbaar toeneemt. “Ik adviseer om doelstellingen meer expliciet te voorzien van meetbare indicatoren zoals ‘percentage toegenomen waterdoorlatend oppervlak’ of anderszins passende KPI’s.” Verder adviseert hij een basis-niveau groenoppervlak per parkeervoorziening te definiëren en waar mogelijk te werken aan de aanleg en het herstel van inheems Hollands struweel.

Vleermuizen
Daarnaast mist hij in het concept Beleidsregels Parkeernormen Uithoorn de koppelkans met innovaties op gebied van parkeerplaatsverlichting. “Voor vleermuizen werkt overmatige lichtverstrooiing zeer verstorend, maar ook bewoners ondervinden hiervan hinder.” Hij adviseert ook aandacht te besteden aan dit onderwerp.

De termijn om te reageren op Ontwerp Parkeervisie Uithoorn en het Ontwerp Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren is inmiddels gesloten.