Raad vergadert donderdag digitaal

Aalsmeer – Op donderdag 21 januari vergadert de gemeenteraad voor het eerst digitaal. Met de zorgen over een derde golf van besmettingen en de druk op de zorgverleners in de ziekenhuizen vindt de gemeenteraad het van belang om de bewegingen buitenshuis zoveel mogelijk te beperken. Behandelstukken deze avond zijn het standplaatsenbeleid Aalsmeer, koersdocument mobiliteit Aalsmeer, gemeentelijke rioleringsplan 2021-2026 en nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen.

Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021

De raad wordt voorgesteld het standplaatsenbeleid 2021 vast te stellen. Standplaatsen zijn door de gemeente aangewezen vaste plekken waar producten te koop worden aangeboden, zoals de plaatsen voor vis- en bloemenkramen. De hoofdlijn van het standplaatsenbeleid is dat standplaatsen alleen worden ingepast in de buurt van een winkelgebied voor maximaal twee dagen per week. Daarmee wordt beoogd dat standplaatsen aanbod toevoegen aan het lokale voorzieningenaanbod zonder dat de bestaande winkels hier grote concurrentie van ondervinden.

Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer

Om Aalsmeer ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en (verkeers)veilig te houden is het nodig om te weten wat er tot 2040 in Aalsmeer en de regio gebeurt en welke trends en ontwikkelingen er rond mobiliteit spelen. Al deze zaken zijn opgenomen in het Koersdocument dat heeft geleid tot 11 inhoudelijke koersen die als basis dienen voor de Mobiliteitsagenda Aalsmeer, die later dit jaar aan de raad wordt voorgelegd. De gemeenteraad wordt voorgesteld het Koersdocument vast te stellen.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026

In dit plan zet de gemeente uiteen wat er voor de komende 6 jaar gaat gebeuren ten aanzien van de riolering. Het is een wettelijke plicht dat er actuele gemeentelijke rioleringsplannen zijn. Zodoende ligt er een nieuw plan ter vaststelling voor aan de raad voor een periode van 6 jaar.

Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen Aalsmeer 2020

Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken zijn soms aanpassingen nodig aan de infrastructuur, zoals bijvoorbeeld een aantakking op de riolering, aanleg van wegen, fietspaden, trottoirs, verlichting etc. Dergelijke kosten die de gemeente maakt worden in rekening gebracht bij ontwikkelaars, het zogeheten kostenverhaal. Het doel van de nota is een duidelijke en transparante regeling voor het kostenverhaal zodat vooraf duidelijk is over de kosten die de gemeente in rekening brengt. De raad wordt voorgesteld om de nota Kostenverhaal vast te stellen.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rond 22.00 uur besloten met het vragenkwartier. De vergadering is te volgen via de livestream op de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl) en via Radio Aalsmeer TV. Te bekijken via kanaal 12 van Caiway of radioaalsmeer.nl/tv