Jaarrekening en Kadernota in Raad

Aalsmeer – Afgelopen week waren er twee vergaderingen van de commissie Maatschappij en Bestuur. In de vergadering van 4 juni is gesproken over de gemeentegarantie lening Watersportvereniging Nieuwe Meer. De fracties reageerden positief op het voorstel voor het verlenen van een gemeentegarantie voor de financiering van de renovatie van het clubgebouw van Watersportvereniging Nieuwe Meer. Het voorstel is geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 18 juni.

Jaarrekening

Ook is gesproken over de jaarrekening 2019. Met de Jaarrekening 2019 legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de beleidsvoornemens die de gemeenteraad in de begroting van vorig jaar heeft vastgelegd. De commissieleden hadden een aantal vragen over de jaarrekening en het voorstel wordt besproken in de raadsvergadering van 18 juni.

Bestuursrapportage 2020

Met de bestuursrapportage is de gemeenteraad geïnformeerd over inhoudelijke en financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting. De commissie besprak onder andere de hoge kosten voor de jeugdhulp, de bijdrage aan de ICT voorzieningen en de dienstverleningsbijdrage voor Amstelveen. De besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 25 juni .

Kadernota 2021

Over de kadernota heeft de commissie voornamelijk een flink aantal vragen gesteld aan het college ter voorbereiding van de raadsbehandeling van de Kadernota 2021 De raadsfracties verkenden de mogelijkheden om de uitgaven voor de jaren vanaf 2021 te beperken. De Kadernota 2021 wordt in de raadsvergadering van 25 juni uitvoerig behandeld.

Aanpassing Winkeltijden

Het gesprekspunt bij de bespreking van het initiatiefvoorstel van de fracties van D66, Absoluut Aalsmeer, GroenLinks en PvdA over de aanpassing van de winkeltijden betrof met name de kosten en wijze van handhaving van het huidige ontheffingsstelsel. Het voorstel (verruiming winkeltijden op zon- en feestdagen van 10.00 tot 22.00 uur) werd besproken in de commissie op 9 juni en komt als bespreekpunt terug in de raadsvergadering van 2 juli.

Toeristenbelasting 

De commissie was positief over de wijziging van de Verordening toeristenbelasting 2020 waarin met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 een apart en lager tarief voor campings wordt voorgesteld. Het voorstel (tarief verlagen van 3,50 euro naar 1,75 euro per persoon) is geagendeerd als bespreekpunt in de raadsvergadering van 2 juli.

De vergaderingen zijn terug te bekijken via de livestream op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl