“Elk geval van (kinder)-mishandeling is er 1 teveel”

Aalsmeer – Op de laatste dag van de Week tegen kindermishandeling, die maandag van start is gegaan, brengen wethouders Bart Kabout en Wilma Alink de vernieuwde ‘Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Veilig voor Elkaar 2020-2024’ onder de aandacht. Elke inwoner van Aalsmeer zou zich ervan bewust moeten worden dat huiselijk geweld bespreekbaar moet zijn. “Elk geval van (kinder)mishandeling is er één teveel”, stellen de wethouders. 

In de vernieuwde regioaanpak voor de regio Amsterdam-Amstelland zijn drie speerpunten opgenomen. De eerste gaat ervan uit dat inwoners in de toekomst eerder geweld herkennen, signaleren en melden. “Als inwoners eerder durven handelen kunnen we het risico op geweld in een eerder stadium herkennen“, zegt wethouder Jeugd Bart Kabout. “We doorbreken het taboe door erover te praten op scholen, bij sportverenigingen en in de buurt. Er wordt een onderzoek gestart naar de meldingsbereidheid onder inwoners en mede op basis daarvan wordt een campagne ontwikkeld.” 

Verantwoord ouderschap en veilige relaties

Kwetsbaarheid van ouders, kinderen en ouderen vergroot het risico op huiselijk geweld, blijkt uit onderzoek. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt ook de noodzaak van een integrale aanpak. Werkloosheid, armoede of  psychische problemen vergroten de kwetsbaarheid. Het tweede speerpunt richt zich hierop. “We vragen professionals, zoals huisartsen, docenten, verloskundigen, kinderopvang en wijkteams, om de veiligheid ter sprake te brengen als een gezin worstelt met werkloosheid, verslaving of spanningen”, zegt wethouder Zorg Wilma Alink. “Nu komt het merendeel van de meldingen van geweld nog bij de politie vandaan. Dat is wat ons betreft te laat omdat het geweld dan al is geëscaleerd.“ Professionals worden getraind in het herkennen van signalen en bespreekbaar maken van geweld, waardoor meer gevallen van geweld kunnen worden voorkomen.

Geweld stoppen en structureel oplossen

Op dit moment wordt nog onvoldoende het geweld binnen een gezin blijvend opgelost. Het geweld binnen gezinnen is in 55% van de gevallen niet gestopt na twee jaar. Het derde speerpunt richt zich daar op. “Die cijfers moeten omlaag”, vindt Kabout. “We gaan zorgen voor een adequate zorgstructuur dichtbij de gezinnen. Professionals krijgen handvatten om geweld te stoppen en structureel op te lossen.“ Het aanbod in de buurt wordt laagdrempelig en kan indien nodig direct worden geïntensiveerd met aanvullende zorg. Die ondersteuning is langdurig en vasthoudend en stopt pas als er sprake is van structurele veiligheid. “Zo kunnen we cirkels van geweld binnen en tussen generaties doorbreken”, aldus Kabout. 

Complex probleem

De vernieuwde aanpak wordt regiobreed uitgevoerd in de regio Amsterdam-Amstelland. Het gaat hierbij om een complex probleem. Het geweld speelt zich af in de privésfeer waardoor het moeilijk te bereiken is. Plegers en slachtoffers zijn bovendien meestal afhankelijk van elkaar. Niet zelden is ook het onderscheid tussen pleger en slachtoffer onduidelijk, omdat de pleger vaak zowel slachtoffer is als pleger, en andersom. Bovendien is voor kinderen het getuige zijn van huiselijk geweld ook een vorm van kindermishandeling, wat weer geweld in deze nieuwe generatie kan veroorzaken. 

Veilig thuis

De meest risicovolle plek voor het ontstaan van geweld tegen kinderen, partners en ouderen is thuis. In 2019 zijn er bij Veilig Thuis bijvoorbeeld 11.256 meldingen voor de hele regio Amsterdam-Amstelland binnengekomen waarvan het overgrote deel ernstig bleek te zijn. De meeste meldingen kwamen uit Amsterdam. “Onze gemeente doet het in de cijfers ten opzichte van de omliggende gemeenten niet slecht. Maar het streven moet steeds zijn dat deze vormen van geweld volledig worden uitgebannen en iedereen thuis een veilig gevoel kan hebben”, stelt Alink. Tot slot wethouder Jeugd Bart Kabout: “Is jouw thuissituatie niet fijn of maak je je zorgen om iemand in jouw omgeving? Blijf er dan niet mee rondlopen. Je kunt iets doen door erover te praten of door advies te vragen. Bijvoorbeeld aan de wijkagent, een leerkracht of bij Veilig Thuis. Zij adviseren je wat je kunt doen. Want huiselijk geweld en kindermishandeling zijn onacceptabel.”

De gemeenten Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen en Uithoorn onderschrijven dit Regioakkoord.