Commissies digitaal in vergadering vanavond

Aalsmeer – Vanavond, dinsdag 23 maart, komen de commissies Maatschappij & Bestuur en Ruimte & Economie bijeen voor een gecombineerde digitale vergadering. Als eerste wordt gesproken over het beleidsvoorstel fundamentele herziening toewijzing van sociale huurwoningen. Sociale huurwoningen zijn schaars. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de hele regio boven de 10 jaar. Omdat niet iedereen zo lang kan wachten, wordt het systeem aangepast. Daarbij wordt geprobeerd de positie van jongeren en starters te verbeteren. Het voorstel is om naast de inschrijfduur (wachtpunten) ook de inspanning die woningzoekenden doen om aan een huurwoning te komen (zoekpunten) en de situatie waarin woningzoekenden zich bevinden (situatiepunten) een rol te laten spelen bij toewijzing. Het voorstel is tot stand gekomen op basis van een breed lokaal en regionaal participatietraject. Aangezien dit voorstel tot stand is gekomen met meerdere gemeenten moeten alle gemeenten dezelfde afspraak maken. De commissie wordt gevraagd een advies te geven over dit voorstel

Uitbreiding met twee tennisbanen 

Op verzoek van de fracties van Absoluut Aalsmeer en Judith Keessen is het plan voor de uitbreiding van All Out ter behandeling op de agenda gezet. De tennisvereniging wil het sportcomplex aan de Sportlaan uitbreiden met twee banen. De aanleiding is dat verontruste bewoners aan de Sportlaan alternatieven hebben geopperd voor de plannen die het college wil uitvoeren. Ook willen de twee fracties het plan agenderen vanwege de zorgen die ze hebben voor de overlast (geluid, licht, verkeer) en mogelijke verkeersonveiligheid die het plan met zich meebrengt. Absoluut Aalsmeer en Judith Keessen willen met de overige fracties van gedachten wisselen over de alternatieve plannen van de bewoners. Op dit onderwerp kan niet ingesproken worden.

Wijziging werkwijze 

Tot slot komt er een voorstel aan de orde om de verordening voor de raadscommissie te wijzigen en de reglementen voor de raad en het presidium te wijzigen. Deze veror-deningen en reglementen dienen om de vergaderstructuur in Aalsmeer goed te laten verlopen. Het zijn als het ware de spelregels voor efficiënt te vergaderen en tot gewogen besluiten te komen. De commissie wordt gevraagd hierover een advies te geven.

Via livestream op www.aalsmeer.nl is de vergadering rechtstreeks te volgen. De aanvang is 20.00 uur. Achteraf, op een ander tijdstip, terugkijken behoort ook tot de mogelijkheid. De vergadering vindt digitaal plaats om de verspreiding van het corona-virus terug te dringen. Het gemeentehuis is dan ook niet toegankelijk voor publiek.