Aanleg OLV-Uitgang voor transport Veiling van start

Aalsmeer – Met een doorbraak in het geluidscherm tussen de rondweg van Royal FloraHolland en de Hornweg zijn op 8 februari de werkzaamheden gestart voor de aanleg van de zogeheten OLV-Uitgang. Het eerste tracédeel van een nieuwe verbindingsweg in Aalsmeer voor logistiek van de bloemenveiling naar de N201. De verbindingsweg voor transport ontlast straks het lokale wegennetwerk van Aalsmeer.

Economische groei zonder overlast

Het gaat goed met de bloemen- en plantenhandel. Royal FloraHolland wil de komende jaren verder groeien op haar ontwikkelgebied Oost. Een goede verbinding met Schiphol en de snelwegen A4 en A9 is daarbij belangrijk. Om deze groei op te kunnen vangen zonder overbelasting van het lokale wegennet wordt het transport van de veiling straks zo direct mogelijk naar de provinciale weg geleid, de N201, via een zogeheten Ongestoorde Logistieke Verbinding afgekort tot OLV. De OLV wordt éénrichtingsverkeer. De nieuwe OLV-Uitgang loopt vanaf de rondweg van het bloemenveilingterrein (Legmeerdijk) via een tunnel onder de Hornweg door en sluit verderop aan op de Middenweg die naar de N201 leidt.

Tunnel onder Hornweg
Bouwbedrijf Heijmans start met de aanleg van de tunnel onder de Hornweg door. De doorbraak van het geluidsscherm en het plaatsen van een tijdelijke dam in het achterliggende water maakt de weg vrij voor bouwverkeer naar dit eerste deel van het tracé. Om de woningen en bedrijven aan de Hornweg tijdens de bouw bereikbaar te houden, wordt het lokale verkeer hier over een tijdelijke bypass geleid. Op deze omleiding worden fietsers en voetganger gescheiden van het autoverkeer, net als nu op de Hornweg. Met de omleiding ontstaat ruimte voor de tunnelbouwwerkzaamheden en bijkomend bouwverkeer, met minimale overlast voor de omgeving.

Aanbrengen damwanden

Vanaf april kan begonnen worden met het aanbrengen van de damwanden voor de constructie van de tunnel. Tijdens de afsluitingen van de Hornweg geldt voor de nood- en hulpdiensten een calamiteitenroute via de Middenweg en de Hollandweg. Bewoners en ondernemers van de Hornweg hebben het afgelopen jaar meegedacht over hoe de OLV-Uitgang in de omgeving van de Hornweg ingepast kan worden met kleuren en beplanting. Naar verwachting kan de Hornweg medio oktober weer volledig in gebruik genomen worden. 

Verwijderen 14 bomen

Op basis van het, door de gemeenteraad op 5 juli 2018 vastgestelde ontwerp is het noodzakelijk om 14 bomen langs de Hornweg te verwijderen. Na afloop van de werkzaamheden komen er tenminste evenveel bomen terug, waarmee het huidig beeld van de Hornweg wordt hersteld. Daarnaast worden er groenstroken (beplant met inheemse soorten als meidoorn en wilg) langs de tunnelbak aangebracht, waardoor de tunnelbak goeddeels aan het zicht wordt onttrokken.

Tweede deel bij Middenweg

De OLV-Uitgang wordt aan de zijde van het Greenpark Aalsmeer opgenomen in de reconstructie van de Middenweg. Deze werkzaamheden zullen grotendeels synchroon lopen en worden daar uitgevoerd door Ballast Nedam.

Openstelling OLV-Uitgang

Na afronding van alle werkzaamheden worden de installaties en de weg zelf uitgetest waarna de openstelling naar verwachting medio 2023 kan plaatsvinden.