Woonvisie Aalsmeer 2024 -2030 ter inzage

Aalsmeer – Op woensdag 5 juni is de nieuwe Woonvisie 2024 – 2030 ter inzage gelegd. Dit betekent dat iedereen die dat wil de mogelijkheid krijgt om het stuk te reageren. De woonvisie is zes weken lang in te zien, en is zowel digitaal als op het raadhuis beschikbaar. In de woonvisie wordt de gemeentelijke visie op het gebied van wonen in Aalsmeer vastgelegd. Zo wordt er geanalyseerd hoe het huidige woonmilieu eruit ziet, waar het knelt maar vooral ook welke kansen de gemeente ziet om de woningnood aan te pakken. 

Participatie-proces

Naar aanleiding van de conceptversie is er in april en mei met belanghebbenden en inwoners van Aalsmeer geparticipeerd. Op basis van deze feedback is de conceptversie aangepast tot een nieuwe versie van de woonvisie. Hierbij behoort ook een consultatieverslag, waarin staat opgenomen welke opmerkingen tijdens de participatie naar voren zijn gekomen, en hoe deze zijn verwerkt in het stuk. 

Het is tijd om te dóen

In de gesprekken kwam duidelijk naar voren hoe urgent de woonopgave in Aalsmeer is, zowel bij de inwoners als bij de professionals. Ook het college voelt deze urgentie, en ziet de woonopgave in Aalsmeer dan ook als de belangrijkste gemeentelijke opgave. Daarom zet de gemeente met de woonvisie actief in op het aanpakken van de woningcrisis, aan de hand van concrete nieuwbouwambities, innovatieve woonoplossingen en optimaal gebruik van de bestaande woningvoorraad. “Vaart maken nieuwe wijken en meer ruimte voor wonen in de linten.” Wethouders Willem Kikkert van Wonen en Bart Kabout van Ruimtelijke Ordening zijn er duidelijk over: “De behoefte aan woningen is enorm. We hebben een aantal grote nieuwbouwprojecten op stapel staan waarmee we vaart maken, zoals Oosteindedriehoek, Westeinderhage en De Tuinen van Hornmeer. Daarnaast willen we meer ruimte bieden voor (flexibele) woningbouw in de linten. Dit sluit ook mooi aan op de recente beleidsverruiming waar de provincie aan werkt.”

Ter inzage en besluitvorming 

Benieuwd naar de nieuwe woonvisie? Deze is te bekijken op officielebekendmakingen.nl, of fysiek in het raadhuis in Aalsmeer. Ook kan een fysieke kopie van de woonvisie opgevraagd worden bij de receptie. Reacties kunnen worden opgestuurd naar wonen@aalsmeer.nl. Na afloop van de inzagetermijn worden de reacties geïnventariseerd en kan het zijn dat de woonvisie op basis van de ontvangen feedback nog gewijzigd wordt. Vervolgens wordt de woonvisie in oktober aangeboden aan de gemeenteraad voor officiële besluitvorming.