Wijkoverleg Stommeer en raadsvergadering

Aalsmeer – Een week vol vergaderingen. Gisteravond, maandag 22 juni, kwam de Dorpsraad Kudelstaart bijeen, vanavond dinsdag 23 juni is de presentatie van het woningbouwplan achter de Zwarteweg van 20.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis, woensdag 24 juni komt wethouder Tom Verlaan op bezoek bij het wijkoverleg Stommeer vanaf 20.30 uur in de Parklaan 27 en donderdagavond 25 juni is het vanaf 20.00 uur tijd voor de raadsvergadering in het gemeentehuis. Alle vergaderingen en de presentatie zijn openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom.
Het is de één na laatste raadsvergadering voor de zomerstop donderdag, maar wel één waar alle fracties een lange adem voor nodig hebben. De lijst met te behandelen onderwerpen op de agenda puilt uit en volgens planning duurt deze bijeenkomst tot minimaal 23.45 uur. Als er nog opmerkingen en meer komen voor het vragenkwartier zou de vergadering zelfs tot na middernacht kunnen duren. Hamerstukken zijn de ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer en het project De Tuinen van Aalsmeer. Vervolgens wordt gesproken over het bestemmingsplan ‘herziening Aalsmeer Dorp’, de te realiseren horecavoorziening aan de Kudelstaartseweg 295-297, het voorstel om de buitenschoolse opvang achter op het terrein van het zwembad aan de Dreef een permanente omgevingsvergunning te geven en het uitvoeringsprogramma Werken Buitenruimte Aalsmeer komt aan de orde. De vaart wordt er in gehouden, om 20.10 uur al behandeling onderwerp acht: Realisatie sporthal Honrmeer, gevolg door aanvraag van kredieten voor aankopen van Fort Kudelstaart en van De Oude Veiling en bijstellen krediet voor actualisering van grondexploitaties 2014. En om geld draait het ook bij de volgende agendapunten. De jaarrekening en begroting Openbare Gezondheidszorg Amstelland wordt besproken, de fractiebudgetten 2014-2015 vastgesteld en een toelichting wordt gegeven op de jaarstukken en de jaarrekening. En dan is het iets over tien uur en dan begint het langst durende agendapunt: De Lentenota 2015. De behandeling is op eerste termijn gericht op het vaststellen, maar eerst mogen de fracties hun algemene beschouwingen laten horen, moties en amendementen indienen en het college zal als direct mogelijk advies en informatie geven. De behandeling in tweede termijn vindt niet dezelfde avond plaats. Hiervoor is een extra raadvergadering belegd op donderdag 2 juli. Deze avond wordt ook de meicirculaire 2015, het financieel perspectief van de Lentenota, vastgesteld. De meicirculaire wordt donderdag ook alleen in eerste termijn behandeld. Laatste punt op de ‘lijst’ is de motie van PACT met de vraag of een onderzoek ingesteld kan worden naar een mogelijke andere locatie voor supermarkt Lidl. De raadsvergadering op 25 juni begint om 20.00 uur en is openbaar. Belangstellenden zijn welkom. Thuis de raad volgen kan via Radio Aalsmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl.