Weer stapje verder naar strekking bocht N201

Restaurant en woningen blijven dan behouden

Mijdrecht – In een persbericht laat de fractie van de VVD weten erg blij te zijn. Zij stellen in hun persbericht: “Na jaren video’s maken, persberichten schrijven, gesprekken voeren en politiek bedrijven is het eindelijk zo ver. Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft hun voorkeur uitgesproken voor de strekking van de bocht bij Mijdrecht op de N201. VVD De Ronde Venen is erg blij met dit nieuws. Zij vonden de strekking van de bocht altijd al noodzakelijk. De N201 is de drukste provinciale weg van Nederland. Dit vraagt om een goede en veilige inrichting van de weg. Ook in De Ronde Venen. De provincie is al jaren bezig met het bedenken van een oplossing voor de bocht bij Mijdrecht. Nu lijkt deze oplossing na meer dan 40 jaar eindelijk te komen.

De strekking van de bocht is de beste oplossing voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. We zijn blij dat de provincie dit nu ook inziet. Na jaren actief contact ziet het er nu naar uit dat het echt gaat gebeuren” aldus VVD- woordvoerder mobiliteit Timo Brockhoff.

Bart Richter, fractievoorzitter VVD De Ronde Venen vult aan: “In de vorige raadsperiode heeft voormalig VVD- raadslid Rob Evers zich volop ingezet voor het strekken van deze bocht, dit in samenwerking met Bob de Jager van de VVD in Provinciale Staten. De VVD is hier deze raadsperiode mee doorgegaan en blijft zich inzetten voor een veilige en goed bereikbare gemeente. Het is fantastisch voor inwoners en ondernemers dat er nu een doorbraak lijkt te zijn”.

Prioriteit

In het coalitieakkoord ‘in het Hart’ tussen Ronde Venen Belang, VVD en D66 is de strekking van de bocht ook als prioriteit opgenomen. Dit is volgens het akkoord niet alleen goed voor de doorstroming maar ook voor de mogelijkheden tot uitbreiding van het bedrijventerrein en woningbouw. De VVD- fractie van De Ronde Venen geeft aan dat het goed is om te zien dat de collegiale samenwerking in het college en de inzet van wethouder Vijselaar als portefeuillehouder mobiliteit alweer vruchten afwerpt.  Nu Gedeputeerde Staten hun voorkeur heeft uitgesproken voor het strekken van de bocht wordt het plan voorgelegd aan Provinciale Staten. Zij beslissen op 14 december over het voorstel. Daarnaast zal er een raadsvoorstel door het college worden voorgelegd aan de gemeenteraad van De Ronde Venen die op 20 december in de raad zal worden behandeld. In dat voorstel zal de raad worden gevraagd om in te stemmen met de door het college overeengekomen uitgangspunten. Dit betreft onder andere het beschikbaar stellen van reeds in het bezit zijnde gronden, een financiële bijdrage en de overname van de “oude bocht” na realisatie.

Op de site van de provincie Utrecht gaan ze wat dieper in over het hoe en wat:

Het doorgaande verkeer wordt om de bebouwing langs de bestaande N201 heen geleid door de bocht te strekken tussen de Veenweg en brandstofverkooppunt Shell. Hiervoor is grondaankoop nodig, maar er hoeven geen woningen voor gesloopt te worden. Er zal wel één bedrijfspand (kantine) van een bedrijf moeten worden verplaatst. Mijdrecht wordt op de N201 ontsloten door middel van een nieuw kruispunt ter hoogte van Veenweg. Ter hoogte van het brandstofverkooppunt komt er voor (vracht)autoverkeer geen aansluiting richting Mijdrecht. Voor lijnbussen komt er wel een aansluiting middels een verkeersregelinstallatie voor busverkeer tussen Mijdrecht en Uithoorn en een uitvoeger voor het busverkeer van Uithoorn naar Mijdrecht. Aan de noordzijde van de gestrekte N201 wordt een parallelweg aangelegd. Hierop wordt het Waverveensepad aangesloten. De parallelweg wordt aangesloten op de N201 ter plaatse van de Veenweg en Tienboerenweg. Op twee locaties zijn geluidreducerende maatregelen langs de nieuwe N201 voorzien. Het huidige met verkeerslichten geregelde kruispunt N201-Hofland wordt gereconstrueerd tot een voorrangskruispunt, waarbij de verbinding Hofland/Oude tracé N201 de voorrangsweg wordt en de noordelijke tak daarop aansluit.

Faciliteren

De huidige N201 ter hoogte van Mijdrecht wordt afgewaardeerd en blijft beschikbaar voor het bestemmingsverkeer om de bestaande woningen en bedrijven te ontsluiten en het verkeer richting Hofland te faciliteren. Het doorgaande verkeer op de N201 rijdt over het nieuwe tracé. De woningen en het restaurant aan de oostzijde van de N201 blijven gehandhaafd en de percelen die nu rechtstreeks op de N201 ontsluiten (zoals het hotel) houden een aansluiting op de bestaande weg. De inrit van de betonfabriek kan op de huidige locatie blijven liggen. Het brandstofverkooppunt van Shell wordt eveneens ontsloten op de bestaande, afgewaardeerde N201 en verliest zijn aansluiting op de nieuwe, gestrekte, doorgaande N201. Ook wordt een bus-doorsteek aangebracht die aansluit op de N201, zodat de bus niet hoeft om te rijden via de Veenweg.

 Fotobijschrift: VVD woordvoerder mobiliteit Timo Brockhoff staat bij de bocht op de N201 in Mijdrecht