Raadsvergadering over De Hoeksteen en Metropoolregio

Aalsmeer – Donderdagavond 16 maart vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer. Aan het begin van de vergadering lezen de vier winnaars van de wedstrijd ‘Wees jezelf, scoor een elf’ hun gedicht voor. Een elfje is een gedicht van elf woorden in vijf regels. De totaal 28 elfjes zijn de hele maand te zien in de burgerzaal van het raadhuis. 

Terugtreden wethouder

Op de agenda staan verder een toelichting van wethouder Van Rijn over zijn terugtreden. Aansluitend krijgen de fracties de gelegenheid het woord te voeren op onder andere het te volgen proces. Tevens komen deze avond startnotitie De Hoeksteen en de termijnagenda van de Metropoolregio Amsterdam aan de orde.

Startnotitie De Hoeksteen

School De Hoeksteen is opgegaan in het Integraal Kindcentrum Triade in Hornmeer. De gemeente is eigenaar van de percelen aan de Ophelialaan waarop het voormalige schoolgebouw staat en dat biedt de mogelijkheid om van de school en op het vrijgekomen terrein woningen te bouwen. In de startnotitie worden de ruimtelijke kaders en randvoorwaarden geschetst voor 22 koopwoningen, waarvan 32% in het goedkopere segment en 41% in het middeldure. Zeventwintig procent betreft dure woningen. De raad wordt gevraagd de startnotitie vast te stellen. Daarna wordt het bestemmingsplan voorbereid en wordt het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd, waarbij belanghebbenden hun zienswijzen kunnen geven. Vervolgens zal het (gewijzigde) bestemmingsplan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Metropoolregio Amsterdam

Met de termijnagenda Metropoolregio Amsterdam wordt inzichtelijk gemaakt welke onderwerpen het komend jaar op de agenda’s staan van de verschillende overleggen van de Metropool Amsterdam (MRA) en in hoeverre deze onderwerpen de regio en gemeente raken. Het gaat om onderwerpen als onderwijs, de arbeidsmarkt, mobiliteit, de grote transities in de circulaire economie, werklocaties en de leefomgeving. Het college vindt de termijnagenda een mooie stap voor de raad om niet alleen overzicht te houden, maar ook om tijdig het eigen gesprek aan te kunnen gaan. De raad kan wensen en opvattingen meegeven aan de burgemeester voor de algemene vergadering van de MRA op 24 maart aanstaande. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken zijn te vinden op www.aalsmeer.nl. Via de website kan de vergadering live bijgewoond worden en achteraf teruggekeken worden. Uiteraard zijn inwoners ook van harte welkom in het raadhuis om de vergadering zelf bij te wonen. Aanvang is 20.00 uur.

Digitale Nieuwsbrief

Elke raadscyclus publiceert de griffie een digitale nieuwsbrief. Weten wat er speelt in politiek Aalsmeer, wat de gemeenteraad doet en welke besluiten genomen zijn? Neem dan een abonnement  op de digitale nieuwsbrief. Aanmelden hiervoor kan via griffie@aalsmeer.nl.