Platform Duurzame Sierteelt opgericht

Aalsmeer – Op initiatief van LTO Glaskracht Nederland, de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) en Royal FloraHolland is het Platform Duurzame Sierteelt opgericht. Het platform heeft een regiefunctie en wil verdere verduurzaming van de sierteeltsector bereiken door betere samenwerking in de keten. Het Platform Duurzame Sierteelt nodigt ook overheden, kennisinstellingen, certificerings- en maatschappelijke organisaties uit om hieraan bij te dragen.

De initiatiefnemers willen rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen nauwer samenwerken en duurzaamheidsresultaten beter in beeld brengen. Het gaat om alle bloemen en planten die in en via Nederland worden verhandeld. Partijen binnen het Platform moeten gezamenlijk en door de keten heen vraagstukken oppakken en helpen oplossen.  Daarbij gaat het onder meer om verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vergroening van energie, gebruik van verpakkingen en sociale omstandigheden in de teelt.

Robert Roodenburg, directeur VGB: “Als brancheorganisatie nemen wij onze verantwoordelijkheid om het belangrijke vraagstuk duurzaamheid voor onze achterban, de handelspartijen, zo effectief mogelijk aan te pakken.”

Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht: “Verantwoord ondernemen in de glastuinbouw is cruciaal voor draagvlak in de samenleving. LTO Glaskracht heeft dit als een speerpunt en werkt daarmee met ondernemers aan een sterke reputatie en maatschappelijke waardering.”

Gijs Kok, manager sustainability Royal FloraHolland: “Om de marktpositie van onze kwekers, hun klanten en andere ketenpartners te versterken, wil Royal FloraHolland bijdragen aan een duurzame aanvoer van bloemen en planten. Duurzaamheid is een randvoorwaarde voor een gezonde toekomst van onze sector. De vragen en activiteiten rondom dit thema goed met elkaar afstemmen, is essentieel.”