Plannen voor Zeilfort Kudelstaart krijgen vorm

Aalsmeer – De concrete plannen en ambities van Zeilfort Kudelstaart krijgen inmiddels vorm. Zeilfort BV gaat het Fort Kudelstaart revitaliseren tot een watersportfort inclusief horeca en hotelverblijf. Gedragen door de historische context vormen zeilen en verblijven de verbindende elementen van het fort.

Ook gaan de eigenaren het forteiland permanent openstellen voor publiek en evenementen van culturele en sportieve aard. Zij gaan het fort en de buitenruimte in originele staat terugbrengen en duurzaam behouden voor de toekomst.

De keelzijde, manschapsverblijven en de poterne worden gerestaureerd en teruggebracht naar de historische setting. De contouren van de oorspronkelijke dijklichamen worden hersteld en de benodigde parkeercapaciteit ondergronds weggewerkt. Dit is conform de afspraken in de Tender en past binnen de vastgestelde Recreatie en Toerisme agenda.

Ruimtelijke plannen

Voor de restauratie en renovatie is een omgevingsvergunning middels een uitgebreide procedure nodig. Ter voorbereiding hierop heeft op maandag 10 september een vooroverleg plaatsgevonden op locatie, waarbij de initiatiefnemers, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand en erfgoed) en de Li-nie Expert Team (LET) van de provincie Utrecht en Noord-Holland aanwezig waren.

Na een uitgebreide toelichting op de plannen en rondleiding op het fort waren de drie belangrijkste adviesinstanties op gebied van erfgoed en cultuurhistorie, op hoofdlijnen akkoord met de voorgestelde plannen.

Bestemmingsplan 

Momenteel wordt gewerkt aan de voorontwerpfase van het bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers, waarbinnen het Fort Kudelstaart gelegen is. Naar verwachting wordt deze nog dit jaar ter inzage gelegd. In dit voorontwerp wordt de voorgenomen ontwikkeling van het Fort meegenomen, zodat de mogelijkheid bestaat om hier in deze fase al een inspraakreacties op te geven. De verwachting is dat het bestemmingsplan in de loop van 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.