Plan Oosteinderweg vrij voor inspraak

Aalsmeer – Het college van B&W heeft het voorontwerp bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2018’ vrijgegeven voor inspraak tot en met 14 december. Tot die tijd kan iedereen een inspraakreactie indienen bij de gemeente. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan, wat betekent dat hoofdzakelijk bestaande functies worden vastgelegd. Om het bestemmingsplan te verduidelijken organiseert de gemeente een inloopavond op maandag 27 november van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur in het gemeentehuis op het Raadhuisplein 1. De avond begint met een korte toelichting door wethouder Gertjan van der Hoeven. Daarna is er gelegenheid kennis te nemen van het plan en voor het stellen van vragen.

Het gebied van het voorontwerpbestemmingsplan wordt begrensd door de Oude Spoordijk, de Ringvaart, de Mr. Jac. Takkade en de Hoge Dijk. Het plan is een actualisatie van het voorheen geldende plan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’ en legt bestaande bestemmingen vast en geeft nauwelijks ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De gemeente is wettelijk verplicht dit bestemmingsplan op korte termijn te actualiseren.

Toekomstvisie

Daarnaast is de gemeente van start gegaan met het opstellen van een toekomstvisie voor hetzelfde plangebied. Deze toekomstvisie wordt opgesteld in nauwe samenspraak met bewoners, eigenaren en ondernemers en gaat inzicht geven in de mogelijke en gewenste ontwikkelingen rond de Oosteinderweg. Toekomstige nieuwe initiatieven zullen moeten passen binnen deze nog op te stellen toekomstvisie/structuurvisie. De gemeente wil nogmaals benadrukken dat het bestemmingsplan deze ontwikkelingen dus niet mogelijk maakt.

Inspraak 

Het voorontwerp bestemmingsplan Oosteinderweg 2018 ligt van 3 november tot en met 14 december ter inzage op het gemeentehuis Aalsmeer of bij de Balie Bouwen van het raadhuis Amstelveen en is digitaal te raadplegen via http://0358.ropubliceer.nl. Gedurende deze periode kan een ieder een inspraakreactie indienen. Informatie hierover is te vinden onder de genoemde link of de bekendmaking op de gemeentepagina. Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belangstellenden alvorens het ontwerp bestemmingsplan formeel in procedure te brengen. Op de inloopavond kunnen inwoners daarom ook een inspraakreactie achterlaten in een daarvoor bestemde bus.

Besluit gemeenteraad

Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Dan neemt het college een besluit over eventuele wijzigingsvoorstellen en wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Op het ontwerp bestemmingsplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend. Na verwerking van de zienswijzen neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.