Machineweg wordt in fases aangepakt

Aalsmeer – Veilig verkeer op de Machineweg voor alle weggebruikers, aanleg van een rotonde bij de kruising met de Catharina Amalialaan, een vrij-liggend fiets- en voetpad tussen de Hornweg en de Japanlaan en een goede 30 km/uur-inrichting tussen de Japanlaan en de Legmeerdijk. Dat is wat de gemeente wil bereiken met nieuwe inrichtingsplannen voor de Machineweg. 

Vorig jaar heeft de gemeente uitleg gegeven over de plannen voor de Machineweg in sporthal De Bloemhof. Tijdens deze avond gaven zo’n 70 bezoekers hun reactie aan de gemeente mee. Naast vele positieve geluiden waren er ook een paar aandachtspunten. De belangrijkste boodschap van bewoners was het behoud van de rotonde bij de Hornweg, omdat dit volgens hen veiliger is dan een kruising. Omdat hier ook veel kinderen oversteken is er goed gekeken naar dit punt en in de uitgewerkte plannen blijft de rotonde gehandhaafd.

Een ander aandachtspunt was het terugbrengen van de snelheid op de Machineweg tussen de Japanlaan en de Legmeerdijk van 50 naar 30 kilometer. Inmiddels zijn hier, vooruitlopend op de reconstructie en in overleg met de bewoners, drempels aangelegd en is de snelheidslimiet teruggebracht naar 30 kilometer per uur. Ook zijn er al extra veiligheidsmaatregelen bij de kruising Machineweg met de Catharina Amalialaan aangebracht, zoals zebra’s, een fietsstrook in rood asfalt en bebording.

Voorlopig ontwerp

Bureau Royal Haskoning DHV heeft nu een voorlopig ontwerp voor reconstructie van de gehele Machineweg uitgewerkt. Het plan kan in hoofdlijnen als volgt worden samengevat:

  • Op de kruising met de Catharina-Amalialaan en de Middenweg wordt een rotonde met vrijliggende fietspaden aangelegd. Hiervoor moet de bestaande brug worden verbreed.
  • Tussen de Hornweg en de Japanlaan komt een vrijliggend fietspad en een voetpad. De rotonde bij de Hornweg blijft behouden, maar wordt aangepast.
  • De vrijliggende fietspaden langs de Machineweg worden geasfalteerd. 
  • Het gedeelte tussen de Japanlaan en de Legmeerdijk wordt beter ingericht als 30 km/uur-gebied. Er komt een trottoir aan de noordzijde, de rijbaan wordt versmald en het verkeer wordt de Japanlaan in geleid door de voorrangssituatie aan te passen.
  • Op diverse wegvakken van de Machineweg wordt het asfalt vernieuwd.
  • Op de kruising met de Aalsmeerderweg wordt een rotonde aangelegd met vrijliggende fietspaden. Hiervoor moet de brug worden verbreed.

Eerst urgente maatregelen

Wethouder Robert van Rijn: “Er zijn veel werkzaamheden aan de wegen in Aalsmeer. En ik snap heel goed dat dit tot overlast kan leiden. Daarom is er hier bewust gekozen voor fasering van de werkzaamheden. Wij starten wel met de meest urgente maatregelen. De planning is om vanaf de zomer/najaar 2022 als eerste te starten met de rotonde bij de Catharina-Amalialaan en het traject tussen de Hornweg en de Legmeerdijk.” 

Ter inzage verkeersbesluit

Voor de realisatie van de nieuwe Machineweg is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Hiertoe wordt binnenkort een omgevingsvergunning afgegeven. Daarnaast is ook een verkeersbesluit benodigd voor een nieuwe gereconstrueerde Machineweg. Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 19 april tot en met 31 mei 2021 ter inzage. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering en klik op de tegel Machineweg. Hier staat ook een tekening van de nieuwe inrichting van de weg.