Groen licht voor bouw aan Helling

Aalsmeer – Half december was gestart met de sloop van de voormalige jachtwerf van Van Dam aan de Helling. In de loodsen namen regelmatig jongeren hun intrek en er zijn vernielingen gepleegd. Met het oog op het naderende oud en nieuw hebben de eigenaren besloten de opstallen te slopen. Gestunt met vuurwerk zou grote gevolgen kunnen hebben voor de werf en de omliggende woningen. Het blijkt een goede set van Zo-Al Projectontwikkeling. Het project met totaal zes appartementen over drie gebouwen mocht geen doorgang vinden van het ministerie in verband met de wet luchtvaart. De vergunning werd niet verleend omdat er geen sprake zou zijn van een ‘gat’ in aaneengesloten gebied. Bezwaren tegen de bebouwing waren er niet. Niet alleen de mogelijke vernielingen zijn dus waarschijnlijk de reden geweest om tot slopen over te gaan. Een weloverwogen beslissing om toch te voldoen aan de ‘eisen’: Een gat creëren. De gemeente heeft vervolgens op 7 januari de inspectie van het ministerie infrastructuur en milieu gewezen op de gewijzigde omstandigheden en er is een heroverweging gemaakt. Nu er geen bebouwing meer staat, voldoet het perceel aan het criterium open gat binnen stedelijke of dorpsbebouwing. De inspecteur heeft een heroverweging gemaakt van de aanvankelijke beslissing op bezwaar en heeft nu groen licht gegeven. “Voor het project van de Helling betekent dit dat nu de planologische procedure verder voortgezet kan worden. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken om in afwijking van het bestemmingsplan de locatie met woningbouw te vullen, zal zeer binnenkort voor zienswijzen ter inzage worden gelegd”, laat wethouder Gertjan van der Hoeven in een schrijven aan de gemeenteraad weten.

Zorgappartementen Molenpad

En, zo laat hij ook strijdvaardig weten: “Dit laat onverlet dat wij ons, net als onze buurgemeenten, blijven verzetten tegen een (te) rigide interpretatie door de inspectie van het beleidskader LIB.” De gemeente had beroep aangetekend tegen de weigering van de staatssecretaris om toestemming te geven voor splitsing van enkele appartementen in het project Molenpad-Zijdstraat ten behoeve van de omzetting naar zorgappartementen. De rechtbank heeft hierover op 21 december een uitspraak gedaan ten gunste van de gemeente. De rechtbank heeft uitgesproken dat het weigeringsbesluit van de staatssecretaris onzorgvuldig is voorbereid en op een ontoereikende motivering berust. Het weigeringsbesluit is vernietigd en aan de staatssecretaris is opdragen een nieuw besluit te nemen. In deze dus: Wordt vervolgd.

 

Foto: De scheepswerf van Van Dam zoals het was, nog met het onlangs ingestorte ophaalbruggetje.